ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี
นักวิจัย : วินัดดา ชุตินารา
คำค้น : DRUG DISTRIBUTION SYSTEM , PRIMARY PHARMACEUTICAL CARE , RAJAVITHI HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000834
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่ เหมาะสมของการผสมผสานงานระบบการกระจายยาและการบริบาลผู้ใช้ยา รวมถึงศึกษาผลของการดำเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยโดยตรงและเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการร่วมกันทำงานกับทีมการรักษา ทำการศึกษาในผู้ป่วยรับใหม่ 200 ราย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลราชวิถี ตั้ง แต่ 1 ตุลาคม 2537 ถึง 31 มกราคม 2538 ผลการศึกษาได้จำแนกเป็น ปัญหาที่ เกิดจากยา เวลาที่ใช้และค่าใช้จ่ายในการให้บริบาล รวมทั้งการสำรวจด้านทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากแบบสอบถาม การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ระบบการกระจายยา ดำเนิน การจัดทำบัญชียาสำรอง การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายยาสำรองประจำหอผู้ป่วย กำหนดระบบตรวจสอบยาหมดอายุ - เสื่อมคุณภาพ และจัดระบบหาหมุนเวียน รวมถึง การจัดเก็บยาเหลือใช้ - ค้างสต๊อกบนหอผู้ป่วย 2. การบริบาลผู้ป่วย :ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ยา ได้แก่ การสั่งใช้ยา การคัดลอกคำสั่งการจ่ายยา การบริหารยา และผลจากการใช้ยาตลอดจนการให้คำแนะนำการใช้ยาด้วยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ผลการศึกษาเมื่อใช้ระบบผสมผสานพบว่าในส่วนของระบบการกระจายยา สามารถลดมูลค่ายาสำรอง - ค้างสต๊อก เป็นจำนวนเงิน 196,088.91 บาท และ สามารถกำจัดยาหมดอายุ - เสื่อมสภาพบนหอผู้ป่วยที่พบ มูลค่า 27,912.84 บาททำให้เกิดการหมุนเวียนของยาที่คงค้าง คิดเป็นมูลค่า 23,661.40 บาท ส่วนผล การดำเนินงานด้านการบริบาลผู้ป่วย เมื่อค้นหาปัญหาจากเกณฑ์ของความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา 745 ปัญหา เป็นความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการสั่งใช้ยาร้อยละ 12.76 การคัดลอกคำสั่งใช้ยาลงใบสั่งร้อยละ 1.7 ลงในเอกสารบริหารยาร้อยละ 8.83 การจ่ายยาร้อยละ 1.97 และการบริหารยา ร้อยละ 5.23 ความคลาดเคลื่อนที่พบพิจารณาว่ามีโอกาสหรือเป็นปัญหาที่เกิดจากยา และดำเนินการประสานงาน โดยผลการดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา คิดเป็นร้อยละ82.93 - 100.00 เวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย 10.59 นาที และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยประมาณ 129 บาท ต่อผู้ป่วย หนึ่งราย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเภสัชกรหนึ่งคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการกระจายยาและให้การบริบาลผู้ป่วยตามรูปแบบที่กำหนดได้

บรรณานุกรม :
วินัดดา ชุตินารา . (2538). การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินัดดา ชุตินารา . 2538. "การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินัดดา ชุตินารา . "การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วินัดดา ชุตินารา . การผสมผสานงานระบบการกระจายยา และการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้นในโรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.