ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ประวุฒิ เวชรักษ์
คำค้น : COST , HEALTH CARD , PRICE , DETERMINATION , CHIANG MAI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ต่อผู้ป่วยนอกต่อครั้ง และผู้ป่วยในต่อวันนอน เพื่อนำไปกำหนดราคาบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจ โดยศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ต้นทุนได้แยกหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงานด้วยกัน คือ หน่วยที่ให้การรักษาพยาบาลโดยตรงและ หน่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาล ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนรวมของทั้ง2 หน่วยงานประกอบต้นทุน 2 ประเภท ใหญ่ คือ ต้นทุนทรัพย์สินและต้นทุนดำเนินการ สำหรับต้นทุนทรัพย์สิน ประกอบไปด้วยต้นทุนอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ สำหรับต้นทุนดำเนินการประกอบด้วย ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์สาธารณูปโภค เงินเดือน เป็นต้น การกำหนดราคาบัตรมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราการเจ็บป่วยพฤติกรรมการไปใช้แหล่งบริการ สาธารณสุขเมื่อยามเจ็บป่วย ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลสาธารณสุขระดับต่าง ๆ จำนวนประชากรเฉลี่ยในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์การตัดสินใจในการกำหนดราคาบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจ คือ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปี และค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและค่ายา ดังนั้น ราคาบัตรสุขภาพเท่ากับจำนวนประชากรเฉลี่ยในครัวเรือนคูณผลรวมของผลคูณของอัตราการเจ็บป่วย พฤติกรรมการไปใช้แหล่งบริการสาธารณสุขเมื่อยามเจ็บป่วย และต้นทุนการให้การรักษาพยาบาล ในระดับต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิพบว่า ต้นทุนดำเนินงานเป็นร้อยละ 70 ถึง 80 ของต้นทุนรวม ส่วนต้นทุนทรัพย์สินเป็นร้อยละ 20 ถึง 30 ของต้นทุนรวม ในทุกระดับสถานพยาบาลนอกจากนั้นพบว่า องค์ประกอบต้นทุนดำเนินการในส่วนเงินเดือนจะมีมูลค่าสูงสำหรับราคาบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจที่ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ889.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับกรณีราคาบัตรที่ครอบคลุมเฉพาะต้นทุนดำเนินงานมีค่าเท่ากับ 729.37 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากนั้นเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่ายาเพื่อการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีค่าเท่ากับ 207 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ดังนั้นราคาบัตรสุขภาพโดยความสมัครใจที่ครอบคลุมเฉพาะต้นทุนดำเนินงานมีค่าเท่ากับ 729.37 ถึง 889.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นราคาที่ครัวเรือนสามารถที่จะจ่ายได้

บรรณานุกรม :
ประวุฒิ เวชรักษ์ . (2538). การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวุฒิ เวชรักษ์ . 2538. "การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวุฒิ เวชรักษ์ . "การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ประวุฒิ เวชรักษ์ . การวิเคราะห์ต้นทุนการให้การรักษาพยาบาลของสถานบริการสาธรณสุขระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคาบัตรสุขภาพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.