ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536)
นักวิจัย : กิจจา แสงชวลิต
คำค้น : SENATOR , BACKGROUND , ROLES , BEHABVIOUR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องบทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย(พ.ศ. 2516-2536) เป็นการศึกษาเชิงพรรณาวิเคราะห์ (DescriptiveAnalysis) จากเอกสารต่าง ๆ เป็นหลัก (Documentary Research) การศึกษาเรื่องบทบาทวุฒิสมาชิก พ.ศ. 2516-2536 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึงที่มาของวุฒิสมาชิกและบทบาท อำนาจหน้าที่ของวุฒิสมาชิกภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกับบทบาทการดำเนินงานที่เป็นอยู่จริง การศึกษาครั้งนี้ค้นพบว่าวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง โดยฝ่ายบริหารทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนได้ และพบว่าวุฒิสมาชิกทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนพบว่าในข้อเท็จจริงการดำเนินงานของวุฒิสมาชิกมีบทบาททางการเมืองน้อยมาก

บรรณานุกรม :
กิจจา แสงชวลิต . (2538). บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิจจา แสงชวลิต . 2538. "บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิจจา แสงชวลิต . "บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กิจจา แสงชวลิต . บทบาทวุฒิสมาชิกในกระบวนการทางการเมืองไทย (พ.ศ. 2516-2536). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.