ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน
นักวิจัย : จักษ์ชัย แก้วนิล
คำค้น : COMMUNITY POLICING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082538000489
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญยิ่งในสังคมประการหนึ่งซึ่งถือได้ว่า เป็นปัญหาที่บั่นทอนเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะปัญหาอาชญากรรมก่อ ให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนภาวะ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่ความ เจริญก้าวหน้าได้ สังคมนั้นจะต้องมีความสงบเรียบร้อยภายใน นับแต่อดีตเป็นต้นมา วิธีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ถูกคิดค้นและพัฒนาต่อเนื่องกันมามาก มายหลายวิธี จนในปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ได้ผลดีที่สุดการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้วย เหตุนี้จึงได้ทำการศึกษาแนวทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมตามหลักการตำรวจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยทฤษฎีนี้มีแนวความคิดใน การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ผลการวิจัยพบว่า การนำหลักการตำรวจชุมชนมาใช้ในประเทศไทยยังมีอุปสรรคในแง่กฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ ดังนั้นจึงควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและผลตอบแทนประชาชนผู้มีส่วนร่วมใน การป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
จักษ์ชัย แก้วนิล . (2538). แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักษ์ชัย แก้วนิล . 2538. "แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักษ์ชัย แก้วนิล . "แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จักษ์ชัย แก้วนิล . แนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักการตำรวจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.