ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย
นักวิจัย : พรพิมล รงค์นพรัตน์
คำค้น : Anopheles minimus , Cytochrome P450 , Inecticide resistance , pyrethroid , ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง , ยุงก้นปล่อง , ไซโตโครม พี 450 , ไพรีทรอยด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG4380011 , http://research.trf.or.th/node/284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเพิ่มขึ้นของระดับการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 monooxygenase ( P450, CYP ) ในแมลงเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการต้านต่อสารฆ่าแมลงเช่น DDT และ pyrethroid ในแมลงเกือบทุกชนิด วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่ 1) การเลี้ยงยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ให้เป็นกลุ่มยุงต้นแบบที่มีความต้านทานสารฆ่าแมลง ไพรีทรอยด์ 2) ยุงกลุ่มที่ถูกสร้างนี้ ใช้จำลอง ( cloning ) และศึกษาลักษณะจำเพาะของยีน cytochrome P450 ( P450 ) family 6 ( CYP6 ) ที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับ mRNA ได้ เรารายงานถึงการเลี้ยงยุง Anopheles minimus ให้มีความต้านทานสารฆ่าแมลงเดลต้าเมทริน ( deltamethrin ) โดยการให้ยุงสัมผัสสารเดลต้าเมทริน จนในที่สุดได้ยุงรุ่นที่มีค่า LD50 และ LT50 ต่อเดลต้าเมทริน และพบว่ายุงกลุ่มนี้สามารถเกิด cross – resistance กับดีดีที ( DDT ) ในขณะที่มีการต้านทานต่อเดลต้าเมทริน อีกด้วย ผลการศึกษาทางชีวเคมีในยุงกลุ่มนี้พบว่า cytochrome P450 ทำหน้าที่เป็นเสมือนด่านแรกที่จะกำจัตฃจัดสารฆ่าแมลงในยุง An. Minimus ในเบื้องต้น เราสามารถแยกชื้นสั้นๆ ของ CYP6 cDNAs และได้จัดเป็น 9 กลุ่ม ( isoforms ) จากยุ่งกลุ่มที่มีความไวและกลุ่มที่มีความต้านทานต่อเดลต้าเมทริน ต่อมาในจำนวน cDNAs ที่แยกได้นี้สามารถแยกยีน CYP6 ในลักษณะที่เป็น full coding sequence ได้ห้ายีน โดยใช้วิธี Genome Walking และ RACE และพบว่ามี cDNA สองโคลน ได้แก่ CYP6AA2 และ AN10 ซึ่งมีระดับ transcription เพิ่มขึ้นในยุงกลุ่มที่มีความต้านทานสารฆ่าแมลง โดยการวัดระดับ mRNA ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธี semi quantitative RT-PCR การเพิ่มขึ้นของระดับ mRNA ของทั้ง CYPAA2 และ AN10 สอดคล้องกับระดับความต้านต่อสารฆ่าแมลงที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการคัดเลือกยุงด้วยเดลต้าเมทริน จากผลการทดลองนี้น่าจะบอกได้ว่าทั้ง CYP6AA2 และ AN10 อาจจะทำหน้าที่ (ร่วมกัน ) ในการต้านทานอย่างจำเพาะ และ/หรือ cross-resistance ต่อเดลต้าเมทรินและดีดีที อย่างไรก็ดี ในการที่จะสรุปถึงบทบาทของยีนทั้งสองนั้น ควรจะมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของยีนแต่ละตัวที่มีต่อการสลายสารฆ่าแมลง เช่น pyrethroid และ DDT โดยการศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์จาก cDNA ใน heterologous system และจะสามารถศึกษาถึงกลไกการเกิดสภาวะการต่อต้านสารฆ่าแมลงในยุงกลุ่มนี้ ในงานวิจัยต่อไป The elevated activities of the cytochrome P450 monooxygenases ( P450 , CYP ) of insects have been implicated in many cases of insect resistance to insecticides, including DDT and pyrethroids. The goal of this study is firstly to establish a colony of Anopheles minimus, a malaria vactor in Thailand , selected with pyrethroid as a resistant mosquito model. Second, the resistant colony is used for cloning and characterization of cytochrome P450 ( P450 ) genes in the family 6 ( CYP6 ) that are overexpressed at mRNA level. We report the establishment of an Anopheles minimus colony acquiring deltamethrin resistance, by exposing subsequent mosquito generations to LD50 and LT50 values of deltamethrin. The resistant colony also presents cross-resistance to DDT during the course of deltamethrin resistance. Biochemical assays of the resistant colony indicated that cytochrome P450 acts as a primary route of insecticide detoxication in An. Minimus. We have primarily isolated nine isoforms of partial cDNA fragments from susceptible and resistant colonies. Among these cDNAs, five CYP6 genes with full coding sequences were isolated from AN. Minimus using Genomic Walking and RACE methods. Two cDNA clones, CYP6AA2 and AN10 , showed elevated transcription in the resistant colony upon measurement of their mRNA level , using semi – quantitative RT-PCR. The fold of mRNA increase of CYP6AA2 and AN10 are correlated with the inc reasing level of resistance during the course of insecticide selection, in An. Minimus. The studies suggest that both CYP6AA2 and AN10 could play and/or share role in specific resistance and/or cross-resistance against deltamethrin ana DDT. Such role could further be supported by exported by of the metabolic function of each gene towards insecticide substrates , including pyrethroids and DDT , using cDNA-expressed enzymes in the heterologous system. Metabolic resistance to insecticides can then be studied in this mosquito.

บรรณานุกรม :
พรพิมล รงค์นพรัตน์ . (2548). การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพิมล รงค์นพรัตน์ . 2548. "การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพิมล รงค์นพรัตน์ . "การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พรพิมล รงค์นพรัตน์ . การวิเคราะห์และจำแนกยีน Cytochrome P450 ที่แสดงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดไพรีทรอยด์ในยุงก้นปล่อง Anopheles minimus ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.