ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์
นักวิจัย : สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
คำค้น : MORPHINE , PHARMACOKINETICS , PRL , TSH , T(,4) , TESTOSTERONE , CORTISOL , E(,2) , CYNOMOLGUS MONKEY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000920
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาฤทธิ์เฉียบพลันของมอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์ต่อระดับฮอร์โมนโปรแลคซิน (PRL), ไทโรโทรฟิน (TSH),โทนรอกซิน (T(,4)), เทสโทสเตอโรน (T) และคอร์ดิซอล (C) ในลิง หางยาวเพศผู้วัยรุ่นเปรียบเทียบกับวัยเจริญพันธุ์ 2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ (T, E(,2), PRL), ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ (T(,4),TSH) และคอร์ดิซอล ที่สัมพันธ์กับเภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ภายหลังจากที่ใช้ยาเป็นระยะเวลานาน และภายหลังจากหยุดให้ยา และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการ ที่เกี่ยวข้องในการทดลองได้แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มลิงวัยรุ่น ให้มอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์ขนาด 3.0 มก./กก./ วัน นาน 74 วัน 2) กลุ่มวัยรุ่นเจริญพันธุ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยให้มอร์ฟีนขนาด 1.5, 3.0 และ 6.0 มก./ กก./ วัน นาน 130, 74 และ 11 วันตามลำดับ และ 3) กลุ่มควบคุม ให้น้ำเกลือ (0.85% NaCl) 0.5 มล. นาน 149-170 วัน ผลการศึกษาฤทธิ์เฉียบพลันของมอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์ขนาด 3.0 มก. / กก. ในลิงวัยรุ่น 3 ตัว และขนาด 1.5, 3.0 และ 6.0 มก./ กก. ใน ลิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 4, 3 และ 3 ตัวตามลำดับ พบว่าจะมีผลไปเพิ่มระดับ PRL ในซีรัมภายใน 15 นาที และมีระดับสูงที่สุดที่ 30 นาที ในขณะที่ระดับ T และ C ลดลงต่ำที่เวลา 6.5-10 และ 2.5 ชั่วโมง ตามลำดับโดยระดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของฮอร์โมนเหล่านี้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาด ของมอร์ฟีนที่ได้รับ ถึงแม้ว่าจะติดตามศึกษานานถึง 10 ชั่วโมงภายหลังฉีดมอร์พีน ก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของระดับ TSH และ T(,4) ใน ลิงทุกกลุ่ม แต่พบว่าฮอร์โมนบางตัวมีรูปแบบการหลั่งเป็น circadianrhythm เมื่อติดตามศึกษาถึงผลระยะยาวจากการให้มอร์พีนทุกวัน โดยแต่ละ ครั้งของการตรวจวัดระดับฮอร์โมนจะทำที่ 20 ชั่วโมงภายหลังการฉีดยาพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของระดับฮอร์โมนในลิงทุกกลุ่ม และการเปลี่ยน แปลงของ metabolic turnover rate ในลิงแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน โดยในลิงกลุ่มที่ได้รับมอร์ฟีนในขนาด 1.5 และ 3.0 มก./ กก./ วัน มีค่า ลดลงแต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในลิงกลุ่มที่ได้รับมอร์ฟีนในขนาด 6.0มก./ กก./ วัน ซึ่งแสดงว่าลิงสามารถปรับตัวต่อขนาดและฤทธิ์ของมอร์ฟีน ได้รับในแต่ละวัน (dispositional และ pharmacodynamictolernces) พบว่าฮอร์โมนคอร์ดิซอลที่เป็นดัชนีสำคัญในการบ่งชี้ถึงระดับความเครียด มีค่าเพิ่มสูงขึ้นภายหลังจากหยุดใช้ยาและสัมพันธ์กับอาการถอนยาที่เกิดขึ้นในลิงทุกตัว ซึ่งการเพิ่มสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันของ C สามารถมีผลกระทบต่อระดับ T, E(,2) และ T(,4) ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถปรับคืนสู่ระดับปกติได้เองภายใน 1 เดือน การฉีดมอร์ฟีนแต่ละครั้งที่กระตุ้นให้ระดับ PRL ในซีรัมสูงมากในระยะ เวลาสั้น ๆ (Transient hypeprolactinemia) เป็นประจำทุกวัน สามารถทำให้ลิงเพศผู้ที่อยู่ในภาวะที่ไวต่อการถูกกระตุ้น เกิดภาวะ galactorrheaได้เมื่อมีระดับ T ในซีรัมลดต่ำลงอย่างชัดเจน โดยทั่วไปลิงที่มีระดับพื้นฐานของ PRL ค่อนข้างสูงจะมีความไวต่อการถูกกระตุ้นให้ เกิดภาวะน้ำนมไหลได้ดีกว่าลิงที่ระดับพื้นฐานของ PRl นอกจากนี้ยังพบว่าสีของน้ำนมที่หลั่งก็ขึ้นอยู่กับระดับของ PRL เป็นสำคัญด้วย การที่มอร์ฟีนทำให้ลิงมีระดับ PRL เพิ่มสูงขึ้น มีน้ำนมไหล และ ลดระดับการสร้าง T แล้ว ลิงยังเกิดการเบื่ออาหาร ขนาดของอัณฑะและน้ำหนักตัวลดลงอย่างชัดเจนเช่นกันภาวะเช่นนี้จะส่งผลให้ลิงหมดความต้องการทางเพศและไม่มีประสิทธิภาพใน การสืบพันธุ์ แต่ผลดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้เมื่อหยุดให้ยาโดยระยะเวลาที่ใช้ในการปรับตัวขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ได้รับ

บรรณานุกรม :
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . (2537). เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . 2537. "เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . "เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.