ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พรทิพย์ ทิพนา
คำค้น : INSTRUCTION CONDITION , OPINION , PHILOSOPHY , EXISTENTIALISM , NON-FORMAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000480
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมและเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูและนักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูและนักศึกษา ผู้ใหญ่สายอาชีพ จำนวน 405 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษานอกโรงเรียน มีความสอดคล้องกับแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยม ในระดับน้อยส่วนครูและนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยม ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน คือ 1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 2. หลักสูตร 3. บทบาทครู 4. บทบาทผู้เรียน 5. กระบวนการเรียนการเรียนการสอน 6. การประเมินผล เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างครูและนักศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียงด้านเดียว คือด้านบทบาทผู้เรียน ส่วนอีก 5 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ ทิพนา . (2537). การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ ทิพนา . 2537. "การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ ทิพนา . "การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
พรทิพย์ ทิพนา . การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอน การศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.