ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
นักวิจัย : วรรณดี สุทธินรากร
คำค้น : MACHIAVELLIANISM , ECONOMIC , SOCIAL , POLITIC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซิ่มลักษณะด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยจำแนกตามภูมิหลัง รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิสิตนัก ศึกษาด้านมาเดียวิลเลียนนิสซิ่ม ลักษณะด้านสิทธันต์ และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาดั้งเดิม ชั้นปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2536 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน286 คน เป็นนิสิตนักศึกษาชาย 141 คน และนิสิตนักศึกษาหญิง 145 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนและให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบวัด ลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซึ่ม ลักษณะด้านสิทธันต์และแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย ใช้สถิติ X, S.D., t-test, ANOVA และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โพรดัก โมเมนต์ (Pearson Product-Moment Correlation Coeficient) คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (StatisticPackage for the Social Sciences) ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องชั้นปี รายได้มารดา และ สาขาวิชามีลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซึ่มแตกต่างกัน 2. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้บิดา ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ระยะเวลาในการเดินทางมา เรียน ภูมิลำเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา สถานภาพครอบครัวและสถานที่พักขณะกำลังศึกษามีลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซึ่มไม่แตกต่างกัน 3. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาเรียนและสาขาวิชา มีลักษณะด้านสิทธันต์แตกต่างกัน 4. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ ภูมิลำเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา สถานภาพครอบครัว สถานที่พักกำลังศึกษาชั้นปี รายได้บิดา รายได้มารดา อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าใช้จ่ายต่อเดือนในลักษณะด้านสิทธันต์ไม่แตกต่างกัน 5. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมาเรียน ภูมิลำเนาและสาขามีความคิดเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ การเมืองแตกต่างกัน 6. นิสิตนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ ชั้นปี อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา รายได้มารดาสถานภาพครอบครัว สถานที่พักขณะกำลังศึกษาและค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความคิดเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไม่แตกต่างกัน 7. ลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซึ่มมีความสัมพันธ์กับลักษณะด้านสิทธันต์ใน ทางตรงกันข้ามและลักษณะมาเดียวิลเลียนนิสซึ่มมีความสัมพันธ์กันกับความคิด เห็นต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในทางตรงกันข้ามเช่นกัน 8. ลักษณะด้านสิทธันต์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในทางบวก

บรรณานุกรม :
วรรณดี สุทธินรากร . (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณดี สุทธินรากร . 2537. "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณดี สุทธินรากร . "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วรรณดี สุทธินรากร . ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.