ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู
นักวิจัย : ก้องเกียรติ เชยชม
คำค้น : JOB SATISFACTION , PHYSICAL EDUCATION TEACHER , TEACHEREDUCATION INSTITUTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู และเปรียบเทียบความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู ระหว่างวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังอาจารย์พลศึกษาใน สถาบันผลิตครูทั้งสิ้น จำนวน 286 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา 238 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 83.22 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอ็กซ์ (SPSS'X - Statistical Package for SocialSciences Version X) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครูอยู่ในระดับสูงตามลำดับ คือลักษณะของงาน (3.22) สถานภาพทางสัง คม (3.05) การได้รับการยอมรับนับถือและรู้สึกประสบผลสำเร็จ (2.98) สภาพการปฏิบัติงาน (2.77) ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า (2.71)เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล (2.66) การบังคับบัญชาและความเชื่อมั่น ในตัวผู้บริหาร (2.64) และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อร่วมงาน (2.61) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู อยู่ในระดับต่ำ คือ นโยบายและการบริหาร (2.30) 2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ พลศึกษาในสถาบันผลิตครู พบว่า 2.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู ทั้ง 3 กลุ่ม โดยส่วนรวมทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกั้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษากับอาจารย์พลศึกษาในมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ คัญที่ระดับ .05 ในด้านความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล และนโยบายและการบริหาร

บรรณานุกรม :
ก้องเกียรติ เชยชม . (2537). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ก้องเกียรติ เชยชม . 2537. "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ก้องเกียรติ เชยชม . "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ก้องเกียรติ เชยชม . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันผลิตครู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.