ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
นักวิจัย : วิเชียร ท่อนทอง
คำค้น : HABITS , ATTITUDES , PHYSICAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบนิสัยและ ทัศนคติที่มีต่อการเรียนและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษา ของนิสิตนักศึกษา สา ขาวิชาพลศึกษา ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน ของสุจิตร ศิริรัตน์ และแบบวัด ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้คือนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา ทั้งชายและหญิง ที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 326 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธี ทางสถิติโดยหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า "ที" (t-test) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. นิสัยที่มีต่อการเรียน ทั้งในด้านการจัดการเกี่ยวกับเวลา และด้านวิธีการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 2. ทัศนคติที่มีต่อการเรียน ในด้านการยอมรับในตัวครู อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการยอมรับคุณค่าของการศึกษา อยู่ในระดับดี 3. ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษา อยู่ในระดับดี 4. นิสัยที่มีต่อการเรียน ระหว่างนิสิตนักศึกษาชายกับหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแต่ละด้านและรวมทุกด้าน 5. ทัศนคติที่มีต่อการเรียน ระหว่างนิสิตนักศึกษาชายกับหญิง แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการยอมรับคุณค่าของการศึกษา ส่วนด้านการยอมรับในตัวครู ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. ทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษา ระหว่างนิสิตนักศึกษากับหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7. นิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษา ระหว่างนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ที่เรียนในกรุงเทพมหานครกับต่างจัง หวัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในแต่ละด้านและรวมทุกด้าน

บรรณานุกรม :
วิเชียร ท่อนทอง . (2537). การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเชียร ท่อนทอง . 2537. "การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิเชียร ท่อนทอง . "การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
วิเชียร ท่อนทอง . การสำรวจนิสัยและทัศนคติที่มีต่อการเรียน และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพพลศึกษาของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.