ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป
นักวิจัย : ศศิยา วิจตรจามรี
คำค้น : DEVELOPMENT , TRENDS , MEDIA INDUSTRY , THE NATION GROUP , CONCENTRATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการ และทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในอนาคต โดยวิเคราะห์ภายในกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี การวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะเดอะเนชั่นกรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่าเดอะเนชั่นกรุ๊ปเริ่มด้วยธุรกิจหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ จากนั้นได้กระจายธุรกิจออกมาหลายด้าน โดยมีปัจจัยภายนอกและภายในสนับสนุนให้การขยายงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อเดอะเนชั่นหลายประการ นั่นคือสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในสื่อหลายประเภท แบบครบวงจร รายได้เพิ่มขึ้น ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดี อุตสาหกรรมสื่อมวลชนได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมภายนอกเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในตลาดเสรี คือ การรวมตัว ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน การกระจายตัวทางธุรกิจ และการขยายไปสู่ต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของสื่อมวลชน ส่วนแนวโน้มของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในสังคมข่าวสารนั้นจะมีการ เปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหา ซึ่งจะเจาะลึกและเน้นข่าวต่างประเทศมากขึ้นสำหรับในส่วนองค์กรหนังสือพิมพ์ เพิ่มมีการให้ความสำคัญต่อการสร้างฐานข้อมูล ขยายบทบาทไปสู่สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เกิดความร่วมมือกันระหว่างนานาประเทศ เป็นธุรกิจครบวงจรมากขึ้นนอกเหนือจากนั้น หนังสือพิมพ์มีแนวโน้มจะ ตั้งสถาบันฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลใน อนาคต

บรรณานุกรม :
ศศิยา วิจตรจามรี . (2537). พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิยา วิจตรจามรี . 2537. "พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิยา วิจตรจามรี . "พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ศศิยา วิจตรจามรี . พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์เดอะเนชั่น กรุ๊ป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.