ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100
นักวิจัย : บุญเกิด มาอ่อง
คำค้น : GROUP FORMATION , GROUP COLLECTIVE ACTION , JS.100 AUDIENCES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงลักษณะการรวมกลุ่มและความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม รวมทั้งผลของกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่ม โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับจส.100 ด้วยตนเอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาการจรา จรและกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ อีกด้วย เหตุผลของการเข้ามาร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวทาง "ด้วยใจเพื่อสังคม" แต่ผู้วิจัยพบอีกว่า การเข้าร่วมกิจกรรมยังแฝงไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนและยอมรับว่ากิจกรรมการรวมกลุ่มของ จส.100 มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร สร้างความรู้สึกของการรวมกลุ่มเกิดขึ้น เพิ่มทักษะการสื่อสาร และประสบความสำเร็จอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหากิจการทางสังคมอื่น ๆ

บรรณานุกรม :
บุญเกิด มาอ่อง . (2537). การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเกิด มาอ่อง . 2537. "การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเกิด มาอ่อง . "การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
บุญเกิด มาอ่อง . การศึกษาการรวมกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส.100. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.