ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นักวิจัย : ธนากร มิลินทสูต
คำค้น : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , ภาพลักษณ์องค์การ , วัฒนธรรมไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา , พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766211 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

สร้างโปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้จริง โดยกระบวนการวิจัย ศึกษากระบวนการสร้างเอกลักษณ์องค์กร กระบวนความคิด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การจัดการ ความเชื่อมโยงกับความเป็นไทย โดยที่วิจัยฉบับนี้ได้แนวทางการออกแบบ โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรที่มีความเหมาะสม กระบวนการศึกษาทางเรขศิลป์ด้วยกัน 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. เรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2. ตราสัญลักษณ์ 3. อารมณ์และความรู้สึก 4. สี 5. ตัวอักษร 6. การใช้งาน โดยที่งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้มีความชัดเจน มีความเชื่อมโยงกับความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
ธนากร มิลินทสูต . (2547). โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนากร มิลินทสูต . 2547. "โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนากร มิลินทสูต . "โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธนากร มิลินทสูต . โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.