ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
นักวิจัย : ปัญญ์ชนิต รุจิเรข
คำค้น : DRUG INFORMATION SERVICE , REGIONAL HOSPITAL , GENERAL HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ประชากรเป้าหมายมี 3 กลุ่ม คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์รวมตัวอย่างทั้งหมด 2,032 ราย ได้รับคำตอบหลังการติดตามทวงซ้ำคิดเป็นร้อยละ 38.5 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. มีความต้องการใช้ข้อมูลทางยาแตกต่างกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ (1) ปริมาณความต้องการใช้ข้อมูลยา โดยเภสัชกรมีความต้องการมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์ (2) ความต้องการใช้ข้อมูลยาแยกตามลักษณะรายละเอียดของยา (3) สาเหตุของการใช้ข้อมูลยา (4) ความเชื่อถือต่อแหล่งข้อมูลยาพบว่าเภสัชกรได้รับความเชื่อถืออยู่ในระดับมากและเป็นลำดับที่สองรองจากหนังสือตำราภาษาต่างประเทศ และ (5) ด้านความต้องการใช้ข้อมูลยาแยกตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2. ลักษณะบริการเภสัชสนเทศที่มีอยู่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะค้นคว้าหาคำตอบเรื่องยาด้วยตนเองเป็นส่วนมากรองลงมาจึงสอบถามจากเภสัชกรทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นส่วนใหญ่ให้มีบริการเภสัชสนเทศอยู่ในฝ่ายเภสัชกรรม ส่วนการบริหารงานมีความเห็นแตกต่างกันคือกลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเภสัชกรเห็นว่าควรให้ฝ่ายเภสัชกรรมบริหารงาน แต่บุคลากรทางการแพทย์เห็นว่าควรให้มีคณะกรรมการเฉพาะบริหารงานเภสัชสนเทศและตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยความเห็นต่อประโยชน์ของบริการเภสัชสนเทศอยู่ในระดับมาก 3. เภสัชกรมีความพร้อมที่จะให้บริการเภสัชสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์และเภสัชกรโรงพยาบาลทั่วไป อุปสรรคคือการที่เภสัชกรมีภาระหน้าที่ประจำมากและและยังขาดหนังสือตำราและเอกสารอ้างอิงซึ่งอาจสามารถแก้ไขได้เพราะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความเห็นสนับสนุนบริการเภสัชสนเทศอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
ปัญญ์ชนิต รุจิเรข . (2536). ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญ์ชนิต รุจิเรข . 2536. "ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญ์ชนิต รุจิเรข . "ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ปัญญ์ชนิต รุจิเรข . ความต้องการและความพร้อมสำหรับการจัดตั้งบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.