ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี
นักวิจัย : บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง
คำค้น : LIVE BROADCASTING , MAINTAIN , ROYAL CEREMONIES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจบทบาทและกลไกของการทำงานของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปฏิบัติการในกระบวนการเพื่อธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การศึกษาในงานวิจัยนี้ ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคม แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนกับการสร้างจิตสำนึก เป็นแนวทางในการเข้าสู่ปัญหาของการวิจัยผลการวิจัยมีดังนี้ รายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผลผลิตจากสื่อมวลชนของรัฐจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ การทำงานของรายการจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศรัทธาและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญอย่างสูงยิ่งของสังคมไทย อย่างไรก็ตามเป้าหมายขององค์กรและบุคลากรซึ่งดำเนินงานถ่ายทอดรายการพระราชพิธีและพิธีสำคัญล้วนมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่สอดคล้องต้องกัน รูปแบบการนำเสนอรายการมีลักษณะผสมผสานทั้งแบบเป็นทางการและแบบเป็นกันเอง ทั้งยังพบว่าได้มีการเลือกสรรเนื้อหาถ้อยคำประโยคหรือข้อความ เพื่อใช้สำหรับนำเสนอเป็นอย่างดี ทำให้รายการที่นำเสนอมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ กระบวนการสร้างความหมายของเนื้อหารายการทำหน้าที่ในการถ่ายทอดมรดกทางสังคมด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมารวมทั้งภูมิหลังของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีและพิธีสำคัญและทำหน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของสังคมด้วยการตอกย้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ การทำงานของกลไกรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญย่อมส่งผลให้ประชนชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศของความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนในอันที่จะร่วมกันธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงถือได้ว่ากลไกดังกล่าวปฏิบัติการในกระบวนการเพื่อธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

บรรณานุกรม :
บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง . (2536). บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง . 2536. "บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง . "บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บุณยฤทธิ์ แหลมหลวง . บทบาทของรายการถ่ายทอดพระราชพิธีและพิธีสำคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย ต่อการธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.