ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : วันเพ็ญ กฤตผล , จินตนา บุญบงการ , ดนุชา คุณพนิชกิจ
คำค้น : การท่าเรือแห่งประเทศไทย , ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์ , สินค้า--การขนส่ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า" ได้ทำการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูม โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ บริษัทเรือ ผู้นำเข้าและส่งออก อีกทั้งออกแบบสอบถามเพื่อยืนยันข้อสัมภาษณ์ และนำข้ำมูลมาทำการวิเคราะห์ต้นทุน จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าอาจแบ่งได้เป็น 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 1. ประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพฯ 2. ปัญหาด้านการจราจร ต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวข้องกับตัวเรือโดยตรง ซึ่งคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายส่วนที่จ่ายให้ทางท่าเรือรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบนเรือที่ท่าเรือ 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ตู้บรรจุสินค้าด้านการนำเข้า 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ตู้บรรจุสินค้าด้านการส่งออก ซึ่งสรุปเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเกี่ยวกับการใช้ตู้บรรจุสินค้า 1 ตู้ใน 1 วงจร (นำเข้าและส่งออก) โดยสมมติระยะเวลาโดยประมาณเป็น 10 วัน) ได้ดังนี้ 1. ขนาด 20 ฟุต กรณีไว้ที่ CY liner ค่า FCL เป็น 352.72 บาทต่อตัน ค่า LCL 330.22 บาทต่อตัน 2. ขนาด 40 ฟุต กรณีไว้ CY liner ค่า FCL 434.15 บาทต่อตัน ค่า LCL 498.48 บาทต่อตัน กรณี C.F.S. ขาเข้ามา C.F.S. ขาออกเลย ค่า FCL 423.28 บาทต่อตัน ค่า LCL 487.61 บาทต่อตัน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความแออัดหน้าท่าด้วย เพื่อลดต้นทุนการใช้ตู้บรรจุสินค้าลง ผู้วิจัยได้เสนอแนะวิธีการ 3 ประการ คือ 1. ให้บริษัทเรือมีสถานที่บรรจุสินค้าของตนเอง 2. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมตู้บรรจุสินค้า 3. ควบคุมระบบการจ่ายเงินที่ไม่ใช่อัตราทางการหรืออัตราใต้โต๊ะ

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ กฤตผล , จินตนา บุญบงการ , ดนุชา คุณพนิชกิจ . (2530). การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ กฤตผล , จินตนา บุญบงการ , ดนุชา คุณพนิชกิจ . 2530. "การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ กฤตผล , จินตนา บุญบงการ , ดนุชา คุณพนิชกิจ . "การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
วันเพ็ญ กฤตผล , จินตนา บุญบงการ , ดนุชา คุณพนิชกิจ . การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.