ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8
นักวิจัย : สมพร ไชยมงคล
คำค้น : THE PROVINCIAL GENERAL EDUCATION OFFICE , EDUCATIONAL REGIONEIGTH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบว่า สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8ส่วนใหญ่มีการจัดทำแผน 2 ประเภทคือ แผนพัฒนามัธยมศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการประสานแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มโรงเรียนเข้าด้วยกัน ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 8 คือ การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในงานวางแผน ระบบนิเทศติดตามผล และประเมินผล ไม่เป็นระบบที่ดีเท่าที่ควร มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเพียงพอเหมาะสมของเวลาในการปฏิบัติงานวางแผน ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนงานด้านการวางแผนโดยเฉพาะไม่เพียงพอ

บรรณานุกรม :
สมพร ไชยมงคล . (2536). สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร ไชยมงคล . 2536. "สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร ไชยมงคล . "สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สมพร ไชยมงคล . สภาพและปัญหาของการวางแผนของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 8. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.