ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536
นักวิจัย : จิตรา ทองคณารักษ์
คำค้น : EDUCATIONAL DEVELOPMENT PLANNING , THE MUNICIPALS AWARDEDOUTSTANDING , DEVELOPMENT PLAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนดีเด่น ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลส่วนมากได้จัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปีแผนพัฒนาประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับเทศบาลที่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค จะจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี เรียกว่า จุดหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาว ทุกเทศบาลมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการดำเนินงานตามแผนในลักษณะที่สนับสนุนการใช้แผนเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารทำให้งานด้านการศึกษาดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทศบาลที่ได้รับรางวัลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น

บรรณานุกรม :
จิตรา ทองคณารักษ์ . (2536). การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตรา ทองคณารักษ์ . 2536. "การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตรา ทองคณารักษ์ . "การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
จิตรา ทองคณารักษ์ . การศึกษางานวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลที่จัดการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ.2536. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.