ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม
นักวิจัย : นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา
คำค้น : ACTUAL , DESIRABLE , CHARACTERISTICS , GYMNASTIC COACHES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทึมจำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ส่งให้กลุ่มประชากรตอบ ได้รับกลับคืนมา 136 ชุดคิดเป็นร้อยละ 75.56หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเอส พี เอส เอส เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า"เอฟ" และค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก อยู่ในระดับมากเท่านั้น ได้แก่ มีสุขภาพดีและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนในการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมในบางโอกาส 2. นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทึม มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอบกีฬายิมนาสติก ที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีความฉลาดไหวพริบดี มีความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ศึกษาเอกสารและตำราเพื่อจัดเตรียมแบบฝึกตามโครงการที่ได้วางไว้ เตรียมแบบฝึกทุกครั้งที่ทำการฝึกซ้อม และมีการประเมินผลการฝึกซ้อม และแจ้งให้นักกีฬาทราบถึงผลการฝึกซ้อมทุกครั้ง 3. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอบกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ระหว่าง นักกีฬากับผู้ฝึกสอน นักกีฬากับผู้จัดการทึม และผู้ฝึกสอนกับผู้จัดการทีม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ยกเว้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการเตรียมการฝึกซ้อมและรูปแบบการฝึกซ้อมที่นักกีฬากับผู้ฝึกสอนและนักศึกษากับผู้จัดทีมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา . (2536). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา . 2536. "คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา . "คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา . คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกตามการรับรู้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.