ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : จริยา ยิ้มรัตนบวร
คำค้น : SOILFAUNA , ORGANIC MATTER , TEAK , DECOMPOSITION RATE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดิน และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัดชนิด ความหนาแน่นประชากร มวลชีวภาพ และปัจจัยสภาวะแวดล้อมทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี (มิถุนายน 2535 - พฤษภาคม2536) จากส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะสมบัติทางเคมีของดินที่ศึกษาได้แก่ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก อินทรีย์วัตถุ ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โปตัสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ปัจจัยทางกายภาพที่ตรวจวัดได้แก่ อุณหภูมิในดินและในบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นในดินและในลิตเตอร์ และปริมาณลิตเตอร์สะสม ศึกษาอัตราการย่อยสลายลิตเตอร์ใบสักโดยวิธี Litter Bag Method สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ สัตว์ในดินขนาดใหญ่มีปริมาณและมวลชีวภาพสูงที่สุดในฤดูฝน แต่ต่ำสุดในฤดูร้อน และสัตว์กลุ่มเด่น ได้แก่ ปลวกและมด สัตว์ในดินขนาดกลางจะมีปริมาณสูงสุดในฤดูหนาวแต่ต่ำสุดในฤดูร้อนสัตว์กลุ่มเด่น ได้แก่ ไรดิน และแมลงหางดีด อัตราการย่อยสลายลิตเตอร์สูงสุดในฤดูฝน แต่ต่ำสุดในฤดูร้อนและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจำนวนสัตว์ในดิน แต่ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างสัตว์ในดินกับธาตุอาหารพืช

บรรณานุกรม :
จริยา ยิ้มรัตนบวร . (2536). การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จริยา ยิ้มรัตนบวร . 2536. "การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จริยา ยิ้มรัตนบวร . "การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
จริยา ยิ้มรัตนบวร . การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของสัตว์ในดินและอิทธิพลที่มีต่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในส่วนป่าสัก ที่จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.