ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
นักวิจัย : ศิริชัย นิลนพคุณ
คำค้น : JOB SATISFACTION, COMMISSIONED POLICE OFFICERS , POLICE CADET , LAWS-POLITICAL SCIENCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000073
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างกันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อความพึงพอใจในงาน ซึ่งมีสมมติฐานหลัก 3 สมมติฐาน ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ มีความแตกต่างกัน 2. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา 3. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรจำนวน 300 นาย ชั้นยศละ 100 นายส่วนชั้นยศร้อยตำรวจตรี 100 นาย ร้อยตำรวจโท 100 นาย และ ร้อยตำรวจเอก100 นาย เฉพาะกลุ่มนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สมมติฐานทุกสมมติฐานได้รับการยอมรับ ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงประกอบไปด้วย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตำรวจในอนาคต

บรรณานุกรม :
ศิริชัย นิลนพคุณ . (2536). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริชัย นิลนพคุณ . 2536. "การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริชัย นิลนพคุณ . "การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ศิริชัย นิลนพคุณ . การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์:ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.