ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว
นักวิจัย : เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์
คำค้น : LECTIN , RICE , KLEBSIELLA , NITROGEN FIXATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาผลของการอยู่ร่วมกันระหว่าง Klebsiella R15และข้าวพันธุ์ กข7 นางมลเอส 4 และขาวดอกมะลิ 105 ต่อเลกตินในข้าวภายใต้สภาวะขาดไนโตรเจน พบว่าการใส่เชื้อ 10('9) เซลล์ ต่อต้น ให้กับต้นข้าวอายุ 7 วัน มีผลทำให้ปริมาณเลกตินเฉพาะในรากข้าวทั้ง 3 พันธุ์เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า ในขณะที่ปริมาณเลกตินในใบไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณเลกตินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของโปรตีนทั้งหมด และเป็นผลจากการสังเคราะห์เลกติน ทั้งนี้เพราะการวิเคราะห์เลกติน โดยวิธีImmunoblot ของสารสกัดจากรากข้าวพบว่ามีปริมาณเลกตินโพลีเพบไทด์ขนาด 23 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นโพลีเพบไทด์ต้นตอ และเลกตินโพลีเพบไทด์ขนาด 18 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นโพลีเพบไทด์ระยะพัฒนาการเต็มที่ เพิ่มขึ้นในสารสกัดจากรากข้าวทั้ง 3 พันธุ์ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเป็นเวลา 7 14 และ21 วัน การกระจายของเลกตินในรากที่ศึกษาโดยวิธีติดฉลากทอง-โปรตีนเอพบการสังเคราะห์เลกตินที่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบไม่เรียบ แล้วผ่านเข้ากอลไจ บอดี ก่อนที่จะเข้าสู่แวคคูโอล และ ส่งออกไปที่ผิวของเซลล์ผิวรากผลการทดลองยืนยันว่าเลกตินที่ปลดปล่อยออกมาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการยึดเกาะระหว่างเชื้อ Klebsiella R15 กับเซลล์ผิวราก เนื่องจากพบว่ามีเลกตินล้อมรอบเซลล์แบคทีเรียกที่เข้าไปอยู่ภายในรากบริเวณ exodermisแสดงว่าเลกตินภายในรากน่าจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกของแบคทีเรียเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์รากด้วย ในต้นกล้าข้าวควบคุมที่ไม่ใส่เชื้อการกระจายของเลกตินในเนื้อเยื่อใบและรากจะเหมือนกับในต้นข้าวที่ใส่เชื้อคือ นอกจากในแวคคูโอลแล้ว พบเลกตินเฉพาะในไซเลม และ โฟลเอม โดยมีมากในผนังเซลล์ ส่วนที่อยู่คั่นอยู่ตรงกลาง และ ช่องว่างระหว่างเซลล์เหล่านี้ รูปแบบการกระจายนี้บ่งว่าหน้าที่ทางสรีรวิทยาของเลกตินน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งเมตาบอไลท์หรือสารอาหารบางอย่าง โดยอาศัยสมบัติการจับกับน้ำตาลได้อย่างจำเพาะ หรือโดยอ้อมเลกตินอาจทำหน้าที่เป็นรีเซพเตอร์ของสารโมเลกุลใหญ่ที่มีเอน-อะเซทีลกลูโคซามีน หรือโอลิโกเมอร์ ของน้ำตาลชนิดนี้เป็นองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างKlebsiella R15 กับข้าว มีผลทำให้การตรึงไนโตรเจนเพิ่มขึ้นมากกว่าแบคทีเรียที่อยู่อย่างอิสระ (2,500-3,000 นาโนโมล/หลอด/วัน) ซึ่งไม่สัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเลกตินที่เพิ่มขึ้นเพียง 2-3 เท่า จากการวัดน้ำหนักแห้งเปอร์เซนต์ไนโตรเจน และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของต้นข้าวที่อยู่ร่วมกับเชื้อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ายังไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างข้าวที่ใส่เชื้อกับไม่ใส่เชื้อ

บรรณานุกรม :
เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ . (2535). ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ . 2535. "ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ . "ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ์ . ผลของการอยู่ร่วมกันระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน (Klebsiella sp.)และข้าว ต่อเลกตินในข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.