ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
นักวิจัย : ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์
คำค้น : DIALYSIS , HEMODIALYSIS , CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEALDIALYSIS(CAPD) , AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM , CHRONIC RENALFAILURE(CRF)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลของการฟอกเลือดและการล้างไตทางหน้าท้องอย่างถาวรที่มีต่อความผิดในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยได้ศึกษาในผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 13 คน เปรียบเทียบการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติกับกลุ่มควบคุม 5 คน ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้องถาวรต่อผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการทดสอบการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ระยะก่อนได้รับการรักษาหลังการฟอกเลือด 2 สัปดาห์ หลังการล้างไตทางหน้าท้องถาวรนาน 2 สัปดาห์ และ3 เดือนตามลำดับ การทดสอบการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยการวัดการเปลี่ยนแปลงความดันเลือดเมื่อเปลี่ยนอริยาบทจากนอนเป็นนั่งการทำวาลซาลว่า การวัดการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจตอบสนองต่อการออกแรงบีบ มือ และ ตอบสนองต่อการหายใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังทุกรายมีผลการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติเมื่อเปรียบเทียบการทำงานของประบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยเหล่านี้ในระยะก่อนได้รับการรักษากับระยะภายหลังการฟอกเลือด และภายหลังการล้างไต ทางหน้าท้องถาวรนาน 2 สัปดาห์ก็พบว่าการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติเหล่านี้ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้องถาวรเป็นเวลานาน 3 เดือนผู้ป่วยกลับมีการตอบสนองของอัตราเต้นหัวใจต่อการทำวาลซาลว่าที่ดีขึ้นกว่าระยะก่อนได้รับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ อนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างพาราทัยรอยด์ฮอร์โมน แร่ธาตุจำนวนน้อยในร่างกายกับการทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยและพบว่าระดับของฮอร์โมนและแร่ธาตุเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติแต่อย่างใด สรุปผลการวิจัยได้ว่าการฟอกเลือดและการล้างไตทางหน้าท้องถาวรไม่สามารถแก้ไขการทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้และการเปลี่ยนแปลงของระดับพาราทัยรอยด์ฮอร์โมนและแร่ธาตุ จำนวนน้อยในร่างกายไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดมีการทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ . (2535). ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ . 2535. "ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ . "ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ . ผลของการฟอกเลือดและล้างไตทางหน้าท้องแบบถาวรที่มีต่อความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.