ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร
นักวิจัย : คมสัน ภูมิภัคเมธากุล
คำค้น : CUSTOMS , DUTIES , SURCHARGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาษีศุลกากรเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐ กฎหมายศุลกากรจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการบังคับที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มาตรการการเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นมาตรการหนึ่ง ซึ่งช่วยเร่งรัดให้ผู้ค้างชำระภาษีมาชำระให้กับรัฐรวดเร็วขึ้น และเป็นการชดเชยว่าเสียหายในการที่รัฐต้องเสียโอกาสใช้เงินค่าภาษีดังกล่าวมาพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาถึงมาตรการการเรียกเก็บเงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากรซึ่งมีอยู่ทั้ง 2 ลักษณะ คือ เงินเพิ่มร้อยละยี่สิบของค่าภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 112 ตรี และเงินเพื่อร้อยละหนึ่งต่อเดือนของภาษีนำมาชำระหรือชำระเพิ่มตามมาตรา 112 จัตวา ซึ่งจากการศึกษาถึงมาตรฐานการเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกล่าว ยังขาดความชัดเจนในการนำไปใช้บังคับกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากร และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมาตรการดังกล่าว

บรรณานุกรม :
คมสัน ภูมิภัคเมธากุล . (2535). เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คมสัน ภูมิภัคเมธากุล . 2535. "เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คมสัน ภูมิภัคเมธากุล . "เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
คมสัน ภูมิภัคเมธากุล . เงินเพิ่มตามกฎหมายศุลกากร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.