ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
นักวิจัย : วาสนา เสียงดัง
คำค้น : PRODUCTIVITY , PRODUCTION PLAN , REFRACTORY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอิฐทนไฟของโรงงานที่ให้ผลผลิตต่ำ จากโรงงานที่ศึกษา พบว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนการผลิต เนื่องจากมีใบสั่งค้างผลิตจำนวนมาก และมีการดับเตาหรือลดอุณหภูมิเตาเผาอยู่เสมอ ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในขั้นแรก จึงได้สร้างแผนการผลิตขึ้นมา โดยมีข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 1. จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยเทคนิค ABC แล้วคาดคะแนวความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม A 2. อุณหภูมิการเผาควรเพิ่มตามลำดับจากต่ำไปสูง และลดลงจากสูงไปต่ำ ซึ่งในแต่ละรอบการเผา จะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน และมีช่วงการปิดซ่อมเตาประมาณ 2 เดือน ด้วยข้อเสนอแนะข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผนการผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ กับการผลิตจริงใน1 รอบของการเผา (จากเริ่มเปิดเตาถึงช่วงเวลาที่ศึกษา) พบว่า ประสิทธภาพได้เพิ่มขึ้นโดยเวลาการเผาลดลงประมาณ 10.5% และปริมาณการใช้น้ำมันเตาลดลง 12.8% หรือประมาณ600,000 บาท ต่อปี

บรรณานุกรม :
วาสนา เสียงดัง . (2535). การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาสนา เสียงดัง . 2535. "การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วาสนา เสียงดัง . "การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
วาสนา เสียงดัง . การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.