ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กาญจนา อายุเกษม
คำค้น : ANALYSIS , MASTER'S DEGREE , URBAN AND REGIONAL PLANNINGCURRICULUM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตและศึกษาความคิดของอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต เกี่ยวกับหลักสูตร และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักสูตรและจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า อาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต และผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรส่วนใหญ่มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่มีจำนวนหน่วยกิจและเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับที่สองนั้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสอดคล้องต่อความเป็นจริงในสังคม และความต้องการของท้องถิ่น นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และทุกรายวิชาเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ส่วนวิชาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างน้อยคือ วิชาการขนส่ง และวิชาปฏิบัติงานวางแผน สำหรับปัญหาด้านการเรียนการสอน เห็นว่า ห้องสมุดมีปริมาณเอกสาร หนังสือ ตำราค่อนข้างน้อย และด้านอาคารสถานที่เรียนไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้บังคับบัญชา ประเมินว่ามหาบัณฑิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกว่ามหาบัณฑิตประเมินตนเอง โดยเฉพาะในด้านมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพ ความใฝ่รู้และความสามารถในการทำงาน

บรรณานุกรม :
กาญจนา อายุเกษม . (2535). การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา อายุเกษม . 2535. "การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา อายุเกษม . "การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
กาญจนา อายุเกษม . การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.