ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
นักวิจัย : จิรดา วุฑฒยากร
คำค้น : FACTORS , AFFECTING , RESPONSES , MAILED QUESTIONNAIRES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษากับครู-อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่เคยได้รับและตอบกลับแบบสอบถามจากการวิจัยที่ผ่านมาจำนวน 603 คนในช่วง ปีการศึกษา 2534-2535 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนเป็นจำนวน 30 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง (ContentAnalysis) สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านตัวผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบมีความยินดีที่จะช่วยเหลือ สงสาร เห็นใจ ผู้ทำวิจัย และผู้ตอบเคยมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเห็นคุณค่าของการวิจัย จึงตอบกลับแบบสอบถาม นอกจากนี้พบว่า ข้อมูลที่ถามที่ไม่มีผลสะท้อน มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมา คือคำขึ้นต้นในจดหมายนำโดยเจาะจงตัวผู้ตอบ คำมั่นสัญญาว่าจะปิดบังชื่อผู้ตอบหน่วยงานที่สนับสนุน และ ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ การให้สิ่งของตอบแทน 2. ปัจจัยด้านตัวแบบสอบถาม พบว่า รูปแบบการตอบ มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมา คือ ความยาวของแบบสอบถามการวางรูปแบบสอบถาม และปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ สีของหมึกพิมพ์ 3. ปัจจัยด้านกระบวนการส่งและจัดเก็บแบบสอบถาม พบว่า สถานที่รับแบบสอบถาม มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาคือ การเตือนและการติดตาม การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

บรรณานุกรม :
จิรดา วุฑฒยากร . (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรดา วุฑฒยากร . 2535. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรดา วุฑฒยากร . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
จิรดา วุฑฒยากร . ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.