ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม
นักวิจัย : อาภัสรา จันทร์สุวรรณ
คำค้น : MASS ANXIETY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบลักษณะการสร้างและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเรื่อง โรคเอดส์ ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทย สาเหตุของความวิตกกังวลในหมู่สาธารณชนอันเกิดจากการสร้างและเผยแพร่ข่าวสารโรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อสาธารณชนจากวิธีการสร้างและเผยแพร่ข่าวสารโรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนโดยใช้ความกลัวเป็นการสร้างความน่าสนใจ ซึ่งทำการวิจัยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนโดยไม่ทำการศึกษาในส่วนของความรู้จากแหล่งอื่นหรือปัจจัยอื่น เมื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์แล้วพบลักษณะการสร้างข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ รวม 7 ประการ คือ 1) สร้างข้อมูลข่าวสารในทางลบ 2)สร้างข่าวสารในลักษณะที่คล้ายคลึงกันสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย 3) สร้างข่าวสารตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4) สร้างข้อมูลข่าวสารโดยขาดการวางแผนและผลิตสื่อ 5) ปรากฏลักษณะของการต่อรองความหมายในข่าวสารโรคเอดส์ 6) สร้างข้อมูลข่าวสารด้วยการตอกย้ำอ้างอิงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ 7)สร้างข้อมูลข่าวสารในลักษณะให้บทบาทผู้นำแก่ คุณมีชัย วีระไวทยะ ส่วนการเผยแพร่พบว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การเผยแพร่ไม่สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้และส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ลักษณะการสร้างและเผยแพร่ข้างต้นทำให้เกิดผลกระทบที่สามารถสรุปได้ 5 ประการ คือ1) เกิดการปฏิเสธข่าวสารโรคเอดส์2) เกิดการแบ่งแยกเดียดฉันท์ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ3) เกิดความวิตกกังวลจนเกินไป4) เกิดความเข้าใจผิด5) สร้างความท้อแท้สิ้นหวังแก่ผู้ติดเชื้อ

บรรณานุกรม :
อาภัสรา จันทร์สุวรรณ . (2535). ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภัสรา จันทร์สุวรรณ . 2535. "ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภัสรา จันทร์สุวรรณ . "ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อาภัสรา จันทร์สุวรรณ . ความวิตกกังวลเกิดจากข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เรื่อง โรคเอดส์ผ่านสื่อมวลชนช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 : การศึกษาในทัศนะแบบองค์รวม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.