ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
นักวิจัย : ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตขั้นภายในโรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นโรงงานประเภทฟอกย้อมสิ่งทอ พร้อมกับจัดระบบการวางแผนการผลิตเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ ระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานประกอบด้วยการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร และระบบการวางแผนและจัดตารางการผลิตซึ่งได้ประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนด้วยคอมพิวเตอร์ชื่อ Master ProductionSchedule (MPS) วิธีการวิจัยเริ่มจากการศึกษาระบบการบริหารการผลิตของโรงงานแล้วจึงจัดผังโครงสร้างองค์การใหม่โดยเพิ่มหน่วยงานวางแผนการผลิต และดำเนินการจัดตั้งในลักษณะของการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งงานในหน่วยงาน การสรรหาบุคลากร การจัดประชุม การวางแผนการผลิต และการจัดตารางการผลิต ผลจากการตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิต ทำให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างองค์การได้เหมาะสมกับการบริหารสมัยใหม่ และมีหน่วยงานรองรับบุคลากรในการรับผิดชอบด้านการวางแผนการผลิตโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยอาศัยระบบฐานข้อมูลและการจัดตารางการผลิตด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์นี้ยังสามารถปรับปรุงให้สมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มระบบการวางแผนความต้องการและการสั่งซื้อวัสดุ

บรรณานุกรม :
ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม . (2534). การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม . 2534. "การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม . "การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม . การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.