ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง
นักวิจัย : สำเริง สุขานุยุทธ์
คำค้น : เครื่องยนต์แก๊สโซลีน , เตาผลิตก๊าซชนิดไหลขึ้น , Producer Gas , ผักตบชวาอัดแท่ง , GASOLINE ENGINE , UP-DRAFT GASIFIER , PRODUCER GAS , COMPRESSED HYACINTH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่พบเห็นโดยทั่วไป เป็นพืชหลายฤดูที่มีอายุยืน อยู่ได้ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหล สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก จนปกคลุมผิวน้ำอย่างแน่นหนา ทำให้น้ำไหลช้าลงเกิดอุปสรรคในการสัญจรไปมาและ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงขนาดใหญ่ ยากแก่การกำจัดให้หมดสิ้นไปทำให้สูญเสียงบประมาณ ปีละหลายสิบล้านบาท จึงควรที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง แข็งแล้วสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สเพื่อนำโปรดิวเซอร์ แก๊ส เพื่อนำโปรดิวเซอร์แก๊สที่ผลิตได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเบนซินใน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาการผลิต Producer Gas จากเตาผลิตแก๊สชนิด ไหลขึ้น โดยใช้ผักตบชวาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง เพื่อนำมาใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง ในการเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กสูบเดียว 4 จังหวะ HONDA รุ่น GX160 K1QT การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เป็นการทดสอบโดยการเปลี่ยนความเร็ว รอบ 1500 ถึง 4000 รอบต่อนาที โดยใช้ฟลูอิดไดนาโมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดกำลังงาน ของเครื่องยนต์ เตาผลิตก๊าซที่ใช้ในการทดลองนี้มีขนาดความจุ 0.075 m(3) ผลการผลิต Producer Gas ที่อัตราการไหลของอากาศต่างกัน 3 ระดับ คือ 5.99(+,ด)10(-3), 7.187(+,ด)10(-3),8.384(+,ด)10(-3) kg/s (ที่ 30 (+,ฐ)C, 1 atm) ปริมาณของ CO ใน Producer Gas ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ย 22.18, 25.60, 33.72 % คำนวณค่า ความร้อนสูงเฉลี่ยของก๊าซได้เท่ากับ 2824.59, 4178, 3921.76 kJ/Nm(3) ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการนำเอาโปรดิวเซอร์แก๊สไปใช้ประโยชน์ที่อัตราการไหล 7.187(+,ด)10(-3) kg/s มีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะให้ค่าความร้อนที่สูงที่สุด ผลการทดสอบปรากฎว่า เครื่องยนต์ใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง ให้ค่าแรงบิด 9.082 N.m และให้ค่ากำลังเบรค 1.663 kW การเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้ โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำได้โดยดัดแปลงเครื่องยนต์ เพียงเล็กน้อย

บรรณานุกรม :
สำเริง สุขานุยุทธ์ . (2545). การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สำเริง สุขานุยุทธ์ . 2545. "การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สำเริง สุขานุยุทธ์ . "การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สำเริง สุขานุยุทธ์ . การศึกษาการเดินเครื่องยนต์แก๊สโซลีน โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊สจากผักตบชวาอัดแท่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.