ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน
นักวิจัย : ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
คำค้น : กระบวนการไฮโดรแครกเกอร์ , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , ปริมาณผลิตภัณฑ์ , แกสโซลีน , แกสออยล์ , การเรียนเสมือน , HYDROCRACKING PROCESS , MATHEMATICAL MODEL , PRODUCT YIELD , GASOLINE , GAS OIL , WEB-BASED MODEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจาก กระบวนการไฮโดรแครกเกอร์สามารถเปลี่ยนน้ำมันโมเลกุลหนักที่มีราคาถูกให้กลายเป็น น้ำมันโมเลกุลเบาที่มีราคาสูงขึ้นซึ่งจะทำให้โรงกลั่นน้ำมันมีกำไรเพิ่มได้ ในงานวิจัยนี้ได้ พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ทำนายปริมาณ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้ การวิจัยขั้นต้นเริ่มโดยพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์ ขึ้นมาสองแบบจำลอง โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่หนึ่งนั้นพัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลการ ดำเนินงานของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์ที่รวบรวมมาจากโรงกลั่นน้ำมันจากที่ต่างๆ ซึ่ง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้นี้จะใช้ปริมาณแกสโซลีนที่ต้องการผลิต ค่า API และค่า K ของสารตั้งต้นเป็นตัวแปรต้น เพื่อใช้คำนวณหาปริมาณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก กระบวนการไฮโดรแครกเกอร์ ส่วนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สองนั้นพัฒนาขึ้นจากสมการ อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ได้จากการทดลองการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรแครกกิ้งของแกสออยล์ โดยใช้ ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญคือ อุณหภูมิและอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลของสารตั้งต้นกับ ปริมาตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวแปรต้นเพื่อใช้คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น ปริมาณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ได้ หลังจากนั้นนำทั้งสองแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่ได้มาเขียนด้วยโปรแกรมเอกเซลล์ซึ่งทั้งสองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้นี้ สามารถใช้ทำนายปริมาณและคุณสมบัติสำคัญของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้ทำนายแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ ได้ โดยทั้งสองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นได้นี้จะนำ ไปรวมกับส่วนทฤษฎีของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนเสมือน ซึ่งจะนำไปใช้สอนผู้ปฏิบัติงานในโรงงานให้มีความเข้าใจในกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์มากขึ้น

บรรณานุกรม :
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . (2544). การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . 2544. "การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . "การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . การพัฒนาแบบจำลองของกระบวนการไฮโดรแครกเกอร์เพื่อใช้ประกอบการเรียนเสมือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.