ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์
นักวิจัย : ศศิธร โรจน์ธรรมรักษ์
คำค้น : ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ , การเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ , งานเขียนในทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ , ความคิดเชิงสร้างสรรค์ , การเขียน , FEUERSTEINS INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM (FIE) , MEDIATION LEARNING , FIE TASKS , CREATIVE THINKING , WRITING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยการเรียนการสอนในห้องเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนความ คิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยการถ่ายทอดผ่านงานเขียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ กลุ่มประชากรในงานวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คน จากโรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม ในการวิจัยจะทำการสุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 3 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิจัยได้แก่ งานเขียนของนักเรียน, แบบสอบถามหลังการวิจัย และการ สัมภาษณ์แบบกึ่งมีรูปแบบ ในการวิจัยทุกครั้งก่อนที่นักเรียนจะเริ่มงานเขียน ผู้ทำวิจัยจะทำการอภิปรายกับผู้เรียน ถึงประเด็นหลักสามข้อคือ ความตระหนักถึงประโยชน์ ความเกี่ยวข้องของประสบการณ์การ เขียนกับสถานการณ์อื่นๆ และความมั่นใจว่าเข้าใจคำสั่งชัดเจน หลังจากนั้นผู้สอนได้เสนองานเขียนแก่นักเรียนโดยการใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้น ให้ผู้เรียนทำงานให้สมบูรณ์ และผู้สอนได้ลดความช่วยเหลือผู้เรียนทีละน้อย กลุ่มประชากร เขียนงานทั้งหมดห้าชิ้น ซึ่งใช้แบบเรียนสองชนิด คือ แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีของ ฟอยเออร์สไตน์ และแบบฝึกหัดที่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ หลังจากนั้นงานเขียนของกลุ่มประชากรจะถูกตรวจนับเพื่อหาปริมาณความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ตรวจห้าคน โดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คะแนนของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นเครื่องบ่งชี้ ถึงความก้าวหน้าทางความคิดหลังการใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์ในนักเรียนไม่สามารถบ่งชี้ถึง ประสิทธิภาพของทฤษฎีนี้ได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้ทำวิจัยได้พบปัญหาจากการใช้ ทฤษฎีนี้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าทฤษฎีนี้สามารถปรับทัศนคติของเด็กต่อการเขียนไปใน ทางที่ดีขึ้น และทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ศศิธร โรจน์ธรรมรักษ์ . (2544). การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร โรจน์ธรรมรักษ์ . 2544. "การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร โรจน์ธรรมรักษ์ . "การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ศศิธร โรจน์ธรรมรักษ์ . การส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของฟอยเออร์สไตน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.