ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
คำค้น : ตัวแปรที่สัมพันธ์ , การยอมรับ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , วิทยาลัยเทคนิค , กรมอาชีวศึกษา , VARIABLES RELATED , ADOPTION , COMPUTER TECHNOLOGY , TECHNICAL COLLEGES , DEPARTMENT OF VOCATIONAL EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา (2) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา กับตัวแปรด้านสถานภาพของครูอาจารย์ บทบาท การเผยแพร่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของผู้บริหาร การรับรู้คุณลักษณะของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสภาพสังคมของวิทยาลัยเทคนิค โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสเปียร์แมน และค่าสหสัมพันธ์ คาโนนิคอล ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา มีการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง (2) ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า ตัวแปรอิสระกับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นการรับรู้ ขั้นการจูงใจ ขั้นการ ตัดสินใจ ขั้นการนำไปใช้ และขั้นการยืนยัน มีสัดส่วนที่แสดงความสัมพันธ์สูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 63.80, 29.90, 18.80, 12.20 และ 5.40 ตามลำดับ โดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ ยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา บทบาทการแนะนำและให้รายละเอียด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บทบาทในการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ บทบาทในการฝึกอบรมวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ บทบาท ในการเสริมแรงให้กับครูอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหามาใช้ ความสะดวกในการใช้ความเป็น นวัตกรรมสำเร็จรูป ความยากง่ายในการใช้ ความสอดคล้องกับสภาพการทำงาน บรรยากาศทาง วิชาการและความสัมพันธ์ของครูอาจารย์ในวิทยาลัยเทคนิค

บรรณานุกรม :
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . (2544). ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . 2544. "ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . "ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ . ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.