ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905
นักวิจัย : ระพีพร แม้นนนทรัตน์
คำค้น : ยีน (+,D)(6)-desaturase , กรดไขมันจำเป็น , กรดแกมม่าลิโนเลนิค , ~iMucor rouxii , Saccharomyces cerevisiae , ~i Cytochrom ~ib,5~i , (+,D)(6)-desaturase gene , ESSENTIAL FATTY ACID , GAMMA-LINOLENIC ACID , ~iMucor rouxii~i , ~iSaccharomyces cerevisiae~i , cytochrome b(,5)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงถึงการโคลนยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor Rouxii~i ATCC 24905 ยีน (+,D)(6)-desaturase ทำหน้าที่กำหนดการสร้างเอสไซม์ (+,D)(6)-desaturase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิค โดยทำหน้าที่เติมพันธะคู่ให้กับกรดลิโนเลนิค (C18:1((+,D)9,12)) กรดแกมม่า ลิโนเลนิคเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นที่มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของ ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ยีน (+,D)(6)-desaturase นี้ถูกโคลนด้วยเทคนิค Polymerase Chain reaction (PCR) โดยอาศัยข้อมูลของลำดับกรดอะมิโนของ (+,D)(6)-desaturase จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในการออกแบบสร้าง primer จากการวิเคราะห์ลำดับกรด อะมิโนของยีนที่โคลนได้จาก ~iM. Rouxii~I พบว่ามีความคล้ายสูงสุดกับยีน (+,D)(6) -desaturase ของพืช Borage คือส่วนที่มีลักษณะของ Cytochrome ~ib,5~i อยู่ด้าน ปลาย N-terminal มีบริเวณ histidine box และบริเวณ hydrophobic domain อยู่ 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นลักษณะของยีนในกลุ่ม membrane-bound desaturase นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังบริเวณของ Cytochome ~ib(,5)~i มีลำดับกรดอะมิโนที่มีคุณลักษณะคล้าย กับ histidine box (HKHHSH) อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งไม่พบลักษณะเช่นนี้ในยีน (+,D)(6) -desaturase ของสิ่งมีชีวิตอื่น ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Southern พบว่ามียีน (+,D)(6)-desaturase อยู่อย่างน้อย 2 ชุด ในจีโนมของ ~iM. Rouxii~i จากการตรวจ สอบหน้าที่ของยีนที่โคลนได้ โดยนำไปแสดงออกในยีสต์ ~iSaccharomyces cerevisiae~i ที่เลี้ยงในอาหารที่มีกรดลิโนเลอิกเป็นส่วนประกอบ พบว่ายีสต์ที่ได้รับยีนมีการ สะสมกรดแกมม่าลิโนเลนิค แสดงให้เห็นว่ายีนที่โคลนได้มีคุณสมบัติในการสร้างเอนไซม์ (+,D)(6)-desaturase นอกจากนี้พบว่า ~iM. Rouxii~i เป็นตัวอย่างแรกของยีน (+,D)(6)-desaturase ที่มีบริเวณ Histidine box 4 ตำแหน่ง

บรรณานุกรม :
ระพีพร แม้นนนทรัตน์ . (2544). การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ระพีพร แม้นนนทรัตน์ . 2544. "การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ระพีพร แม้นนนทรัตน์ . "การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ระพีพร แม้นนนทรัตน์ . การโคลนและการศึกษาหน้าที่ของยีน (+,D)(6)-desaturase จาก ~iMucor rouxii~i ATCC 24905. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.