ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร
นักวิจัย : ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
คำค้น : ระบบเตือนภัยน้ำท่วม , ดัชนีความชื้นของดินอันเนื่องจากฝน , กราฟความสัมพันธ์แบบสหแกน แบบจำลอง MIKE 11 , FLOOD WARNING SYSTEM , ANTECEDENT PRECIPITATION INDEX , COAXIAL-CORRELATION GRAPHICAL , MIKE11 MODEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร ที่สอดคล้อง กับสภาพอุตุ-อุทกวิทยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่ได้พัฒนา แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า และระบบเตือนภัยน้ำท่วมในระหว่างการเกิดน้ำท่วม โดยระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าได้ใช้วิธีค่าดัชนีความชื้นของดิน อันเนื่องจากฝนร่วมกับกราฟ ความสัมพันธ์แบบสหแกน ส่วนระบบเตือนภัยน้ำท่วมในระหว่างการเกิดน้ำท่วม ได้ใช้แบบ จำลอง MIKE11 เป็นเครื่องมือในการจำลองสภาพการไหลของน้ำ และระดับน้ำในพื้นที่ศึกษา ได้ทำการสอบเทียบ โดยใช้เหตุการณ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นอุทกภัยรุยแรงที่สุดใน พื้นที่ศึกษาและทดสอบการใช้งานระบบการใช้งานระบบเตือนภัยน้ำท่วมกับเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2543 ผลการศึกษาพบว่าระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรที่ได้ พัฒนา สามารถนำไปใช้งานได้เป็นที่พอใจ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเตือนภัยมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ได้จัดทำแผนที่แสดงอาณาเขตที่จะถูกน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ที่ระดับน้ำท่วม ต่างๆไว้ด้วย

บรรณานุกรม :
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ . (2544). การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ . 2544. "การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ . "การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ . การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.