ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิจัย : ชนินทร หมอแก้ว, 2504-
คำค้น : งานวิชาการในโรงเรียน , โครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762429 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปีพุทธศักราช 2545 จำนวน 17 โรง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะกรรมการวิชาการ และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการดำเนินงานวิชาการ ดังนี้ 1. การวางแผนงานวิชาการ โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ โดยนำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา มาประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน แจ้งวิสัยทัศน์ในที่ประชุมครู/ผู้ปกครอง ส่วนการกำหนดนโยบาย/เป้าหมายด้านวิชาการ กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร และแจ้งให้ครูทราบในที่ประชุมครู ในการจัดทำแผนงาน/โครงการวิชาการ มีการศึกษาสภาพปัญหาในฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่ายประชุมเขียนแผนงาน/โครงการร่วมกัน ติดตามผลโดยให้ผู้ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการรายงานในที่ประชุม โรงเรียนจัดบุคลากรด้านวิชาการ ตามความรู้ ความสามารถ ติดตามผลโดยสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่วนการประชาสัมพันธ์งานวิชาการ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 2. ด้านการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอน จัดตั้งกรรมการหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง วิเคราะห์สภาพและความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน กำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร จัดสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรรายปี/รายภาค และจัดทำแผนการสอน ส่วนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนเป็นรายบุคคล จัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ติดตามผลโดยสังเกตการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอนจัดทำสื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตามผลโดยสำรวจข้อมูลจากบันทึกการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติและเอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ติดตามผลโดยการตรวจหลักฐานเอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผลโดยการเขียนรายงาน 3. การติดตามประเมินผล โรงเรียนจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอนรับทราบ จัดนิเทศการสอนในชั้นเรียน ติดตามผลโดยสังเกตการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ส่วนการประเมินผลงานวิชาการ มีการจัดประชุม สัมมนา สรุปผลงานประจำปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ 4. การปรับปรุงงานวิชาการ วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ และนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงงาน ปัญหาของโรงเรียนส่วนใหญ่ คือ ครูผู้สอนมีภาระงานมาก ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจดในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เวลาเรียนไม่เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนขาดความรู้และขาดงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ และการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน

บรรณานุกรม :
ชนินทร หมอแก้ว, 2504- . (2547). การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินทร หมอแก้ว, 2504- . 2547. "การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนินทร หมอแก้ว, 2504- . "การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชนินทร หมอแก้ว, 2504- . การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบปีพุทธศักราช 2545 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.