ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ
นักวิจัย : กอบกาญจน์ ชูปาน
คำค้น : โรงพยาบาลวารินชำราบ , คุณภาพชีวิต -- ไทย -- อุบลราชธานี , การสำรวจสุขภาพ -- ไทย -- อุบลราชธานี , ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย -- อุบลราชธานี , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ไทย -- อุบลราชธานี , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การทดสอบทางจิตวิทยา , Warinchumrab Hospital , Quality of life -- Thailand -- Ubon Ratchathani , Health surveys -- Thailand -- Ubon Ratchathani , HIV-positive persons -- Health and hygiene -- Thailand -- Ubon Ratchathani , AIDS (Disease) -- Patients -- Thailand -- Ubon Ratchathani , AIDS (Disease) -- Patients -- Psychological testing
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพา ศักดิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยใช้เครื่องมือ Patient Generated Index (PGI) และทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องมือ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการนำเครื่องมือไปใช้ ประเมินจากเวลาที่ใช้ในการตอบคำถาม ร้อยละของผู้ปฏิเสธการสัมภาษณ์ และความยากง่ายในการใช้ ความเที่ยงของเครื่องมือประเมินจากความเที่ยงจากการทดสอบซ้ำพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้น ความตรงทางโครงสร้างพิจารณาจากความตรงเชิงลู่เข้า โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถาม EQ-5D, MOS-HIV ฉบับภาษาไทย ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านคลินิก กับคะแนนของเครื่องมือ PGI และความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เก็บข้อมูลในผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 210 คน จากการศึกษาพบว่า เครื่องมือ PGI รายงานมิติที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และยาต้านไวรัสเอดส์ได้ 27 มิติ โดยมิติ 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง การกระจายและสะสมของไขมันผิดปกติ/ผิดที่ ภาวะตับอักเสบ อาการไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ท้องเสียเรื้อรัง และการแพ้ยาอย่างรุนแรงจนช็อกหมดสติ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครื่องมือ PGI ใช้เวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 15 นาที ไม่มีผู้ใดปฏิเสธการสัมภาษณ์ คะแนนเฉลี่ยความยากง่ายของเครื่องมือ PGI เท่ากับ 3.72 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นเท่ากับ 0.691 มีสหสัมพันธ์ต่ำกับแบบสอบถาม EQ-5D, MOS-HIV ฉบับภาษาไทย ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านคลินิก ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากในการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะกลุ่มที่รายงานสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โดยสรุปเครื่องมือ PGI บ่งชี้มิติที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และยาต้านไวรัสเอดส์ มีความเที่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงดี และมีความไวมากในการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

บรรณานุกรม :
กอบกาญจน์ ชูปาน . (2554). คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบกาญจน์ ชูปาน . 2554. "คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบกาญจน์ ชูปาน . "คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กอบกาญจน์ ชูปาน . คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.