ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม
นักวิจัย : วัชราวุธ ศรีสุธรรม
คำค้น : ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) , การจัดสมดุลสายการผลิต , การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส , อุตสาหกรรมแยม , Six sigma ‪(Quality control standard)‬ , Assembly-line balancing , Sensory evaluation , Jam industry
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ประยุกต์ขั้นตอนของซิกซ์ ซิกมา เข้ามาใช้ปรับปรุง 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความแข็งของแยม ที่ทางโรงงานกรณีศึกษาพบปัญหาใบร้องเรียนเรื่องการปาดยากของแยมคิดเป็น 100% ของใบร้องเรียนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์แยม โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความสามารถของระบบการวัด การใช้วิธีทดสอบประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา และวิธี Just About Right (JAR) เพื่อกำหนดขีดจำกัดข้อกำหนดของค่าความแข็งของแยมที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค จากนั้นพิจารณาการกระจายตัวของค่าความแข็งของแยมเทียบกับขีดจำกัดข้อกำหนด เพื่อพิจารณาค่าความสามารถของกระบวนการซึ่งวัดโดยดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ Cp และ Cpk โดยกำหนดเป้าหมายว่า Cp และ Cpk ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1.33 และจำนวนใบร้องเรียนต้องลดลงเหลือ 0% จากนั้นประชุมระดมสมองเพื่อหาปัจจัยนำเข้าสำคัญที่มีผลต่อค่าความแข็งแยมมาออกแบบการทดลอง เพื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยและหาค่าระดับปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลให้ค่าความแข็งแยมตรงตามเป้าหมาย จากนั้นได้สร้างแผนควบคุมและคู่มือวิธีการทำงานเพื่อควบคุมกระบวนการ โดยผลการปรับปรุงพบว่าสามารถเพิ่มค่า Cp จาก 1.39 เป็น 1.6 และค่า Cpk จาก 0.88 เป็น 1.45 และสามารถลดจำนวนใบร้องเรียนเรื่องการปาดยากของแยมจาก 100% ของใบร้องเรียนทั้งหมดเหลือ 0% เรื่องที่สองมีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยมชนิดขวด โดยโรงงานสามารถผลิตแยมได้น้อยกว่าที่ลูกค้าต้องการประมาณเดือนละ 9 แบช หรือคิดเป็น 14.75% ดังนั้นจึงต้องทำการลดเวลาสูญเปล่า และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตแยมได้ตามปริมาณความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำการปรับปรุงที่กระบวนการประเภทล่าช้าและประเภทเคลื่อนย้าย จากนั้นทำการปรับปรุงสายการผลิตให้เป็นแบบต่อเนื่อง โดยหลังจากปรับปรุงทำให้รอบเวลาการทำงานทั้งหมดลดลงจากเดิม 9.12 ชั่วโมง/แบช เป็น 4.39 ชั่วโมง/แบช และผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉลี่ยที่ 61 แบช/เดือน โดยสามารถลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานจากเดิม 6.76 ชั่วโมง/แบช ลดลงเหลือ 2.03 ชั่วโมง/แบช และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น 180 แบช/เดือน

บรรณานุกรม :
วัชราวุธ ศรีสุธรรม . (2553). การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชราวุธ ศรีสุธรรม . 2553. "การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชราวุธ ศรีสุธรรม . "การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วัชราวุธ ศรีสุธรรม . การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.