ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป
นักวิจัย : แพรวา พานทอง
คำค้น : ผู้นำ , นวัตกรรมทางเทคโนโลยี , ความคิดสร้างสรรค์ , วัฒนธรรมองค์การ , Leadership , Creative thinking , Technological innovations , Medica innovations , Corporate culture
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา รัชชุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34301
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 23 คน คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับปัญหาการวิจัยและยินดีร่วมมือในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารองค์การพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาลระดับต้น และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในด้านการบริหารธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประกอบด้วย รอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 80 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไปที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อย 36 ข้อ เป็นคุณลักษณะที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด 30 ข้อ และระดับความสำคัญมาก 6 ข้อ จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ข้อ 2.ด้านความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ข้อ 3.ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ข้อ 4.ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ข้อ 5.ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ข้อ

บรรณานุกรม :
แพรวา พานทอง . (2554). คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรวา พานทอง . 2554. "คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรวา พานทอง . "คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
แพรวา พานทอง . คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.