ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
นักวิจัย : อริสรา ธานีรณานนท์
คำค้น : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , อาจารย์มหาวิทยาลัย -- การฝึกอบรม , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การบัญชี -- การศึกษาและการสอน , นักบัญชี , การบัญชี -- หลักสูตร -- มาตรฐาน , College teachers -- Training , Human resources development , Accounting -- Study and teaching , Accountants , Accounting -- Curricula -- Standards
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ , สุชาติ ตันธนะเดชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์สมรรถนะนักบัญชีและมาตรฐานผลการเรียนรู้ พัฒนาและประเมินโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ประชากร คือ 1) คณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของเอกชน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ 1)คณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีใน 5 รายวิชาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศที่สัมภาษณ์ โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 10 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพบัญชี 4 คน ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 4 คน สาขาวิชาอุดมศึกษา 3 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3) คณาจารย์บัญชีทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมทดลองอบรมใน 5 รายวิชา 30 คน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีแบบสัมภาษณ์คณาจารย์บัญชี แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์สาระ แบบทดสอบก่อนหลังการเข้าอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแตกต่างของระดับคะแนนโดยใช้สถิติ pair t-test แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าอบรม แบบประเมินตนเองในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพบัญชี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพิจารณาร่างรูปแบบชุดฝึกอบรมด้วยวิธีอิงประชุมผู้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการวิเคราะห์สาระ ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะหลักของนักบัญชีและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ควรพัฒนามี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 2) ทักษะด้านความรู้ 3) ทักษะทางปัญญาและคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4) ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 5) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะภาวะผู้นาและการจัดการ และในส่วนขององค์ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2552 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 พบว่าส่งผลกระทบต่อเนื้อหารายวิชาบัญชี ทาให้ต้องปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทั้ง 5 รายวิชา ได้แก่ เนื้อหาวิชาการบัญชีขั้นต้น วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1และ 2 วิชาการบัญชีขั้นสูง 1 และ 2 ผลการพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมโดยวิธีอิงผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย เนื้อหาชุดฝึกอบรมที่จัดในรูปแบบโมดูล ประกอบด้วย โมดูล 1 วิชาการบัญชีขั้นต้น โมดูล 2 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 โมดูล 3 วิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 โมดูล 4 วิชาการบัญชีขั้นสูง 1 โมดูล 5 วิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบชุดฝึกอบรมกับคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีทั่วประเทศ พบว่า ผู้เข้าอบรมสามารถระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา และสามารถระบุถึงกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาที่เปลี่ยนไป ผลการทดสอบรายวิชาทั้ง 5 โมดูล เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อริสรา ธานีรณานนท์ . (2553). การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริสรา ธานีรณานนท์ . 2553. "การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริสรา ธานีรณานนท์ . "การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อริสรา ธานีรณานนท์ . การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ตามแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.