ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
นักวิจัย : โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์
คำค้น : การเล่าเรื่อง , เทพนิยาย , เกมวิดีโอ , Narration ‪(Rhetoric)‬ , Fairy tales , Video games
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32952
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่อง อันประกอบด้วยโครงสร้างและแนวคิดที่แฝงอยู่ใน เรื่องเล่า ของเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่น 2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วม และแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในการเล่นเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่น โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น เป็นการเล่าเรื่องที่มีโครงสร้างแบบ Post modern ที่มีต้นแบบจากนิทานสมัยก่อน มีการดำเนินเรื่อง 2 แบบคือ แบบที่ใกล้เคียงและแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกับนิทานพื้นบ้านรัสเซีย ซึ่งเป็นต้นแบบของการศึกษาเรื่องเล่า เรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในเกม เป็นเรื่องที่ประกอบสร้างขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากเหตุการณ์ในโลกจริง โดยนำเสนอด้วยภาพลักษณ์รูปแบบตะวันตก แต่แฝงแนวคิดแบบตะวันออกเอาไว้ในเนื้อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่น เป็นการสื่อสารแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างตัวของผู้เล่นกับเกมแบบสวมบทบาท โดยมีตัวละครที่ผู้เล่นควบคุมเป็นสื่อกลาง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่พบ ได้แก่ การเลือกตัวละคร (อาชีพ) การตั้งชื่อ การควบคุมตัวละคร และการซื้อสินค้า ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมเหล่านี้สามารถแสดงวิธีคิดและตัวตนของผู้เล่นได้ในหลายแบบแผน

บรรณานุกรม :
โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ . (2553). วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ . 2553. "วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ . "วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ . วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.