ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
นักวิจัย : อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
คำค้น : วิชาศึกษาทั่วไป , ความตระหนัก -- นักศึกษา , เพศศึกษา , General education , Awareness -- Students , Sex instruction
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานเชิงพรรณา (Descriptive Research) และการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ สำรวจเพศวิถีของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสภาพสังคมปัจจุบัน วิเคราะห์รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สอนเกี่ยวกับเพศวิถีในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต พัฒนารายวิชาสหศาสตร์เพศวิถีในหมวดศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และประเมินความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ ค่านิยม พฤติกรรมทางเพศ และการเป็นแกนนำนักศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจำกัดรับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 406 คน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและวัยรุ่น จำนวน 14 คน เกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต รายวิชาสหศาสตร์ทางเพศ ที่พัฒนาขึ้น เป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำรายวิชาที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอนกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การทดลองเป็นการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อน - สอบหลัง (One Group Pre – Post test Design) เป็นเวลา 15 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 30 คน จากผลการทดลองใช้รายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถี พบว่าผู้เรียนรายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีมีความตระหนักทางเพศวิถีด้านความรู้ ค่านิยม ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ เพิ่มขึ้น เมื่อติดตามแกนนำนักศึกษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่านักศึกษาแกนนำสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีไปแนะนำและ/ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

บรรณานุกรม :
อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข . (2553). การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข . 2553. "การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข . "การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข . การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.