ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523-
คำค้น : การทดสอบบุคลิกภาพ , บุคลิกภาพ , นักเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762593 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/426
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการแปลแบบวัดจากฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยเทคนิค Back Translation กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้น ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และค่าความเที่ยงแบบ แบ่งครึ่งข้อสอบ ความเที่ยงแบบความคงที่โดยวิธีสอบซ้ำ ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับแบบวัดบุคลิกภาพ Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ที่รัตนา รักการพัฒนาขึ้น และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของนักเรียนที่ได้จากการระบุของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน กับที่ได้จากแบบวัดประเภทของบุคคล Myers-Briggs Type Indicator form M ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1. ความเที่ยงของแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าความเที่ยงแบ่งครึ่งข้อสอบ ทั้งฉบับ เท่ากับ .71 และ .68 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าความเที่ยงแบ่งครึ่งข้อสอบ และค่าความเที่ยงสอบซ้ำแบ่งตามประเภทบุคคลในด้าน เป็นคนเปิดเผย (E) เก็บตัว (I) เท่ากับ .73 .75 .81 ด้าน การสัมผัส (S) จิตใต้สำนึก (N) เท่ากับ .46 .35 .62, ด้านความคิด (T) ความรู้สึก (F) เท่ากับ .69 .62 .79, และด้านการมีระเบียบ (J) ความยืดหยุ่น (P) เท่ากับ .73 .73 .70 ตามลำดับ 2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ พบว่า ความสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างแบบวัดประเภทของแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผุ้วิจัยพัฒนาขึ้นกับแบบวัดบุคลิกภาพ Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) ที่รัตนา รักการพัฒนาขึ้น พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ .291, .297, .309, .399 และมีความสัมพันธ์ทางลบ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เท่ากับ .277, .389 ในส่วนของค่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะของนักเรียนที่ได้จากการระบุของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน กับที่ได้จากแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน เป็นคนเปิดเผย (E) เก็บตัว (I), ด้าน การสัมผัส (S) จิตใต้สำนึก (N), ด้าน ความคิด (T) ความรู้สึก (F), ด้าน การมีระเบียบ (J) ความยืดหยุ่น (P) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3. บุคลิกลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัวบ่งชี้ของไมเออร์ บริกส์ จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,298 คน แบ่งตามเพศ เพศชายส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ INFP คือมีบุคลิกลักษณะกระตือรือร้น จริงใจ ซื่อสัตย์ ถ่อมตัว เป็นมิตร มักสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความคิด ภาษาไม่ยึดติดกับวัตถุ และเพศหญิงส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะ ESFP คือ มีบุคลิกลักษณะ ชอบสังสรรค์ เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี สนุกสนาน ชอบกีฬา เหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นมักชอบเข้าไปมีส่วนร่วม สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าที่จะเข้าใจ แบ่งตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน นักเรียนในเขตชุมชนส่วนใหฯมีบุคลิกลักษณะแบบ ENFP คือ มีลักษณะกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน มักแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างรวดเร็ว ชอบทำงานที่ใช้ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผน มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น และนักเรียนนอกเขตชุมชนส่วนใหญ่มีบุคลิกลักษณะแบบ ESTJ คือ ลักษณะ พูดจริงทำจริง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับงานวิชาการทั้งที่ไม่สนใจ มีหัวคิดทางด้านธุรกิจหรือเครื่องจักรกล

บรรณานุกรม :
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- . (2547). การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- . 2547. "การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- . "การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์, 2523- . การพัฒนาแบบวัดประเภทบุคคลตามตัวบ่งชี้ของ ไมเออร์ บริกส์ ฟอร์ม เอ็ม (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.