ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ
นักวิจัย : อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499-
คำค้น : ค่านิยม , สังคมประกิต , นักศึกษามุสลิม--ไทย , การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชุลี อาชวอำรุง , อารง สุทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741740735 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/415
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมโดยทั่วไป กระบวนการสังคมประกิตของค่านิยมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมด้วยนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาค่านิยม สำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมตามกระบวนการสังคมประกิตในสถาบันอุดมศึกษา โดยการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ข้อมูลในการวิจัยได้จากการวิเคราะห์สาระ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างในทางลึก จากเอกสารอ้างอิงถึงค่านิยมไทยและมุสลิม จำนวน 83 รายการ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 72 คน ศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธ์โดยผู้บริหารฝ่ายกิจการศึกษา บุคลากรนิสิตนักศึกษาและนิสิตนักศึกษา และตรวจสอบแผนกลยุทธ์โดยการประเมินอิงผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ค่านิยมไทยมุสลิมโดยทั่วไปประกอบด้วย 6 ประเภทคือ งานอาชีพ การเงิน ร่างกาย ครอบครัว อารมณ์ และจิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงระดับค่านิยม ของนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา เป็น 5 ประเด็น คือ (1) การเปลี่ยนแปลงของระดับค่านิยมในแต่ละด้าน (2) สถานที่ตั้งของสถาบัน (3) เพศ (4) ชั้นปี และ (5) กลุ่มสาขาวิชา กระบวนการวิเคราะห์สังคมประกิตของค่านิยมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาเป็น 3 ประเด็นคือ กระบวนการสังเกต การสังคมประกิตและตัวแบบนามธรรม นอกจากนั้น พบว่า กระบวนการที่ก่อให้เกิดสังคมประกิต ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการวิเคราะห์ภายในตนเอง และการบูรณาการวิชาการและสังคม ผลการวิจัยขั้นสุดท้ายได้แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาค่านิยม สำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมตามกระบวนการสังคมประกิต ประกอบด้วย (1) การบริการ (2) โปรแกรม (3) การกระตุ้น และ (4) การวิจัย โดยมี Balanced Scorecard 4 ด้าน คือ การเงิน นิสิตนักศึกษา กระบวนการภายในและการเรียนรู้ และความงอกงาม ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ นำผลการวิจัยเป็นหลักในการจัดการแผนกลยุทธ์ โดยคำนึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายและวัฒนธรรมของแต่ละสถาบัน ควรจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาค่านิยมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมในสถาบัน และจัดตั้งหน่วยยุทธศาสตร์ กำหนดปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง วางแผนสร้างความเข้าใจตรงกันของบุคลากรในสถาบัน กำหนดแนวทางในการดำเนินงานผ่านกลไกต่างๆ 4 วิธีคือ การปฐมนิเทศ การป้องปราม การแก้ไข และการพัฒนา

บรรณานุกรม :
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- . (2546). การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- . 2546. "การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- . "การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- . การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.