ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด
นักวิจัย : เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล
คำค้น : อุตสาหกรรมเหล็ก , เตาอุตสาหกรรม , ความร้อน -- การถ่ายเท , โลหะ -- การหลอม , Iron industry and trade , Furnaces , Heat -- Transmission , Metals -- Founding
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติน แตงเที่ยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้ศึกษาการถ่ายเทความร้อนของแท่งเหล็กบริเวณช่องเปิดโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแก้สมการกำกับด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อทำนายการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็ก และศึกษาปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อการแจกแจงอุณหภูมิอันจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กที่ไม่สม่ำเสมอได้ เตาเผาเหล็กที่ศึกษาเป็นเตาแบบผลักดัน (pusher type reheating furnace) ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาปัญหาเป็นแบบสองมิติในสภาวะคงตัว และกำหนดเงื่อนไขขอบเขตให้มีการแผ่รังสีความร้อนจากแก๊สและผนังเตา การพาความร้อน และถ่ายเทความร้อนจากการเปิดและปิดประตูเตา ใช้การคำนวณซ้ำแบบเกาส์-ไซเดล (Gauss-Seidel iteration) ทำนายการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็ก เปรียบเทียบผลการคำนวณกับค่าที่วัดได้จากโรงงานด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กโดยปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่าง ๆ ของแบบจำลองแล้ววิเคราะห์ผลว่าตัวแปรใดมีผลสำคัญต่อการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็ก จากการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาเชิงตัวเลขกับค่าที่ตรวจวัดได้จากพบว่ามีความสอดคล้องกันด้านคุณภาพ การสูญเสียความร้อนผ่านพื้นเตามีค่ามากที่สุด ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการแจกแจงอุณหภูมิมากที่สุดคืออุณหภูมิภายในของพื้นเตา จึงควรหุ้มฉนวนที่พื้นเตาเพื่อลดการสูญเสียความร้อนส่วนใหญ่และส่งผลให้อุณหภูมิภายในของพื้นเตามีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้การหุ้มฉนวนที่ประตูเตาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดการสูญเสียความร้อนที่ไม่จำเป็นและช่วยให้การแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

บรรณานุกรม :
เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล . (2554). การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล . 2554. "การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล . "การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล . การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.