ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35
นักวิจัย : พัชรมาศ นุ่มดี
คำค้น : โรงงาน -- การใช้พลังงาน , โรงงาน -- การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์ , การใช้พลังงานไฟฟ้า , Factories -- Energy consumption , Factories -- Energy conservation , Electric power -- Conservation , Electric power consumption
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแนวทาง การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม (TSIC 31) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (TSIC 32) อุตสาหกรรมกระดาษ (TSIC 34) และ อุตสาหกรรมเคมี (TSIC 35) โดย(1.)ศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิตและการใช้ พลังงาน 3 ประเภท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้ า พลังงานเชือ้ เพลิง และพลังงานรวมทัง้ หมด (2.)วิเคราะห์หาสมการเชิงเส้นแบบง่ายแสดงความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานและปริมาณ การผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เดียว (single Product) และสมการเชิงเส้นแบบพหุสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตหลาย ผลิตภัณฑ์ (multiple product) (3.) วิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) และตรวจ ติดตามการใช้พลังงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติ คือ กราฟ CUSUM ซึ่งแสดงให้เห็น ช่วงที่มีการใช้พลังงานผิดปกติในกระบวนการผลิต และใช้ก าหนดเป้ าหมายการใช้พลังงานที่ เหมาะสม ผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี ้คือ ได้สมการตัวแทนการใช้พลังงานและค่า SEC ของ แต่ละโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้กราฟ CUSUM ที่สร้ างจากสมการตัวแทน ของโรงงานและคัดเลือกช่วงที่มีพฤติกรรมการใช้พลังงานต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้จ านวนทัง้ สิน้ 6 เดือน (ค่าผลต่างเป็ นลบ) เพื่อก าหนดเป็ นระดับเป้ าหมายการใช้พลังงานส าหรับแต่ละ โรงงาน อีกทัง้ ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ การผลิตใกล้เคียงกัน นอกจากนีจ้ ากกราฟ CUSUM แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ พลังงาน ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการตรวจติดตามการใช้พลังงานและสามารถใช้เป็ นแนวทางใน การจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
พัชรมาศ นุ่มดี . (2553). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรมาศ นุ่มดี . 2553. "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรมาศ นุ่มดี . "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พัชรมาศ นุ่มดี . การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.