ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน
นักวิจัย : สุขสันติ แวงวรรณ
คำค้น : การเต้นรำ -- แง่สิ่งแวดล้อม , ศิลปะการแสดง -- แง่สิ่งแวดล้อม , ภาวะโลกร้อน , สิ่งแวดล้อมศึกษา , ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม , จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม , Dance , Performing arts -- Environmental aspects , Global warming , Environmental education , Environmental responsibility , Environmental ethics , Creative ability
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นราพงษ์ จรัสศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์เรื่อง “นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ภาวะโลกร้อน” นี้ เป็นจุดที่พบกันระหว่างวิทยาศาสตร์และนาฏยศิลป์ ผู้วิจัยต้องการค้นหารูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่สามารถสื่อให้ผู้ชมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงตั้งประเด็นคำถามในการวิจัยถึง: ผลงานการแสดงจากงานวิจัยเรื่อง “นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ภาวะโลกร้อน” และแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้การแสดงมีขอบเขตที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 16 – 23 ปี เป็นหลัก ฉะนั้นจึงได้ทำการศึกษาถึง ภาวะโลกร้อน นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ความคิดเห็น และการแสดงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อน เครื่องมือ 5 ชนิดที่ใช้ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้คือ การสำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสำรวจความคิดและการวัดผลการแสดงจากผู้ชม การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนนาฏยศิลป์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย การเก็บข้อมูลได้ดำเนินการอยู่ในช่วงของเดือน มกราคม 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2554 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ได้รวมไปถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะการแสดง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานนาฏยศิลป์แบบสร้างสรรค์ ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำมาวิเคราะห์ และได้ตอบคำถามงานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ คือได้ผลงานการแสดง และแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน ‘นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ภาวะโลกร้อน’ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทางด้านนาฏยศิลป์ที่ประกอบไปด้วย การสร้างบท การออกแบบลีลา สถานที่แสดง บทบาทของนักแสดง การใช้แสง การจัดเสียงและดนตรี เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง รวมทั้งอุปกรณ์การแสดง ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บรรณานุกรม :
สุขสันติ แวงวรรณ . (2554). นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขสันติ แวงวรรณ . 2554. "นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขสันติ แวงวรรณ . "นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุขสันติ แวงวรรณ . นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.