ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ
นักวิจัย : ฐานิสรา ชูชัย
คำค้น : กากกะลาปาล์ม , กลีเซอรอล , แกสซิฟิเคชันของชีวมวล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล , ดวงเดือน อาจองค์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาปฏิกิริยาแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบโดยใช้อากาศเป็นตัวออกซิไดซ์ในการทำปฏิกิริยา โดยแก๊สพาเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ทางด้านล่างของเตาปฏิกรณ์ที่ทำจากควอตซ์ และกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ทางด้านล่าง โดยตัวแปรที่ทำการศึกษา คือ อุณหภูมิ 700 - 900 องศาเซลเซียส อัตราส่วนกากกะลาปาล์ม:กลีเซอรอล 100:0 – 70:30 และอัตราส่วนระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง 0 – 0.6 โดยให้มีอัตราการไหลของแก๊สพารวม 15 ลิตรต่อนาที และอัตราการป้อนกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลเข้าสู่ระบบ 5 กรัมต่อนาที ผลิตภัณฑ์แก๊สหลักที่ได้จากปฏิกิริยา คือ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน โดยถ่านชาร์และน้ำมันทาร์จากการทำปฏิกิริยาทำการเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าที่ภาวะต่าง ๆ ดังนี้ คือ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส อัตราส่วนกากกะลาปาล์ม:กลีเซอรอล 70:30 และ อัตราส่วนระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง 0 เป็นภาวะที่ให้แก๊สที่มีอัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอกไซด์สูงที่สุดในการศึกษาในครั้งนี้คือ 0.37 และให้แก๊สที่มีค่าความร้อนสูงที่สุด โดยค่าความร้อนที่ได้จากงานวิจัยนี้อยู่ในช่วงระหว่าง 4.32 – 17.62 MJ/m³ ซึ่งค่าความร้อนของผลิตภัณฑ์แก๊สที่ได้สูงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ เป็นตัวเสริม

บรรณานุกรม :
ฐานิสรา ชูชัย . (2551). ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิสรา ชูชัย . 2551. "ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานิสรา ชูชัย . "ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ฐานิสรา ชูชัย . ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.