ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ
นักวิจัย : ศิวาวุธ อินฟ้าแสง
คำค้น : การศึกษาพิเศษ , เด็กด้อยโอกาส -- การศึกษา , เด็กพิการ -- การศึกษา , การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กิตติ ลิ่มสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/31335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้เรียนด้อยโอกาส/ยากจนและผู้เรียนพิการ ให้เข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยอาศัยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis (DEA) ผลการศึกษาพบว่า มีสถานศึกษาเพียง 9.17% เท่านั้นที่นับได้ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรฯ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากร อาทิ ห้องเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เรียนด้อยโอกาส/ยากจนและผู้เรียนพิการ เพื่อให้บริการการศึกษาอย่างด้อยประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความมีประสิทธิภาพมิได้ขึ้นกับขนาดของสถานศึกษารวมถึงพื้นที่ที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ การศึกษาพบว่า สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีสัดส่วนของผู้เรียนด้อยโอกาส/ยากจนและผู้เรียนพิการต่อผู้เรียนทั้งสิ้น สูงกว่าสถานศึกษาที่ด้อยประสิทธิภาพ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เรียนด้อยโอกาสและผู้เรียนพิการ มีผลต่อความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ และสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เรียนด้อยโอกาส/ยากจน และผู้เรียนพิการต่ำกว่าสถานศึกษาที่ด้อยประสิทธิภาพ นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาทำได้โดยการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนด้อยโอกาสและผู้เรียนพิการในสถานศึกษา การศึกษานี้เสนอให้มีนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและผู้เรียนพิการเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
ศิวาวุธ อินฟ้าแสง . (2551). ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวาวุธ อินฟ้าแสง . 2551. "ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวาวุธ อินฟ้าแสง . "ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ศิวาวุธ อินฟ้าแสง . ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.