ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน
นักวิจัย : สัญชัย ภู่เงิน
คำค้น : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การถ่ายโอนน้ำ -- ไทย -- นครปฐม , การถ่ายโอนน้ำ -- การจำลองระบบ , การถ่ายโอนน้ำ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , ดิน -- ความหนาแน่น , ความชื้นในดิน -- การวัด , กลศาสตร์ของไหล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ศิริพันธุ์ , จักษ์ อัศวานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การเคลื่อนที่ของน้ำในดินสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความชื้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความชื้นต่ำ การเคลื่อนที่ของน้ำมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของดิน ความชื้นเมื่อดินอิ่มตัว และสภาพการนำน้ำของดิน งานวิจัยนี้ได้นำเอาปัจจัยเหล่านี้มาเป็นตัวแปรในการทำการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับความชื้นในดิน นำมาใช้เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำในดินด้วยสมการ Richard’s equation กำหนดให้ดินมีสภาพเสถียรและมีเนื้อเดียวกัน โดยไม่พิจารณาการระเหยของน้ำในดิน ซึ่งผลที่ได้จากแบบจำลองสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของน้ำได้ดี

บรรณานุกรม :
สัญชัย ภู่เงิน . (2554). แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย ภู่เงิน . 2554. "แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย ภู่เงิน . "แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สัญชัย ภู่เงิน . แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.